Prokuratura Okręgowa w Olsztynie i podległe prokuratury rejonowe

Menu

Najnowsze informacje

19-06-2018

Oferty pracy - PO IV WOS 1111.13.2018 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza wyniki II etapu konkurs na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Kętrzynie

PO IV WOS 1111.13.2018 dot. konkursu na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Kętrzynie

czytaj więcej


11-06-2018

Oferty pracy - PO IV WOS 1111.13.2018 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza wyniki I etapu konkurs na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Kętrzynie

PO IV WOS 1111.13.2018 - dot. konkursu na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Kętrzynie

czytaj więcej


07-06-2018

PO Olsztyn - Policja i Prokuratura na tropie brutalnego zabójstwa

W dniu 29 maja 2018r. w Olsztynie w pobliżu krytej pływalni przy ul. Głowackiego doszło do brutalnego zabójstwa 89 letniego emeryta mieszkańca Olsztyna. Policja i Prokuratura nieustannie prowadzą czynności zmierzające do ustalenia sprawcy zbrodni.

czytaj więcej


07-06-2018

Oferty pracy - PO IV WOS 1112.12.2018 Nabór na wolne stanowisko kierowcy w Prokuraturze Rejonowej w Nidzicy

PO IV WOS 1112.12.2018 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza nabór na jedno wolne stanowisko kierowcy w Prokuraturze Rejonowej w Nidzicy

czytaj więcej


05-06-2018

PO Olsztyn - 8 lat pozbawienia wolności za nieopłacenie podatku VAT

W dniu 30 maja 2018r Sąd Okręgowy w Olsztynie skazał Dominika B. za kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej i narażenie na uszczuplenie w okresie od czerwca 2011r do września 2012r należnego podatku VAT w kwocie 15 mln. zł oraz pranie brudnych pieniędzy. Sąd orzekł również wobec oskarżonego 64.800 grzywny i środek karny w postaci ściągnięcia równowartości pieniężnej korzyści majątkowej w kwocie 15 mln. zł.

czytaj więcej


30-05-2018

Oferty pracy - PO IV WOS 1111.14.2018 - konkurs na stanowisko w Prokuraturze Rejonowej w Giżycku

PO IV WOS 1111.14.2018 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Giżycku.

czytaj więcej


22-05-2018

Oferty pracy - PO IV WOS 1111.11.2018 - Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza wyniki III etapu konkursu na stanowisko informatyka

PO IV WOS 1111.11.2018 - dot. konkursu na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie

czytaj więcej


PO IV WOS 1111.85.2017 Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Prokuraturze Rejonowej w Piszu

23.10.2017

Olsztyn, 23 października 2017 roku

Sygnatura konkursu  PO IV WOS 1111.85.2017

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie

zgodnie z art. 3 b ust 1, 2 i 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów                 i prokuratury (tj. Dz.U. z 2017, poz. 246 z późn. zm)

 

o g ł a s z a  k o n k u r s

na jedno stanowisko urzędnicze w okręgu olsztyńskim:

1.        Stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Piszu;

  Liczba etatów: 1;

  Miejsce wykonywania pracy: Pisz

 

2.         Zakres zadań na stanowisku pracy:

 

§  prowadzenie urządzeń ewidencyjnych określonych w Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 03 marca 2016 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury;

§  wykonywanie wszystkich prac kancelaryjno – biurowych i pomocniczych                w sprawach prowadzonych przez prokuratorów w ramach ich ustawowych kompetencji oraz zleconych czynności formalnoprawnych przewidzianych               w ustawach, jeżeli do ich wykonania nie jest uprawniony wyłącznie prokurator;

§  wykonywanie czynności z zakresu administracji Prokuratora Rejonowego;

§  prowadzenie korespondencji, redagowanie projektów pism;

§  zapewnienie sprawnego obiegu wpływających i sporządzanych w prokuraturze dokumentów procesowych i innych pism oraz ich ewidencjonowanie                       i rejestrowanie;

§  obsługa wszystkich urządzeń biurowych.

 

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

·        pełna zdolność do czynności prawnych;

·        nieposzlakowana opinia;

·        niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

·        wykształcenie średnie z maturą;

·        przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie                           o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

·        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;

·        znajomość metod i techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym.

Wymagania pożądane:

·        udokumentowana znajomość języka obcego;

·        umiejętność planowania i organizowania pracy;

·        umiejętność pracy w zespole;

·        samodzielność, obowiązkowość, kreatywność.

Wymagane dokumenty:

§  wniosek o dopuszczenie do konkursu (druk Załącznik Nr 1);

§  napisany ręcznie Życiorys (w formie wypracowania);

§  oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie;

§  oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (druk  Załącznik Nr 2).

 

     Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów osobiście, bądź przesłanie w terminie do 9 listopada 2017 roku na adres:

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie

ul. Dąbrowszczaków 12

     10-959 Olsztyn

           tel. kont. (089) 521 54 61 lub (089) 521 54 34

 

ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu (PO IV WOS 1111.85.2017). W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

Konkurs na stanowisko stażysty składa się z trzech etapów:

1.      etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

2.      etapu drugiego – praktycznego sprawdzenia wiedzy i posiadanych umiejętności, tj. prawidłowości sporządzania m.in. pism urzędowych oraz test wiedzy z zakresu znajomości:

a)   Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 02 kwietnia 1997 roku (Dz.U.
z 1997 roku, Nr 78, poz. 483 z późn. zm.);

b)  Ustawy z 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2016 roku,  poz. 177 z późn.zm.);

c)   Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 07 kwietnia 2016 roku 
- Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. z 2016r, poz.508, z póź.zm);

d)  Ustawy z 16 września 1982 roku o pracownikach urzędów państwowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 roku, poz. 1511 z późn. zm);

e)   Ustawy z 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity - Dz.U. z 2017 roku, poz.246 z póź.zm);

f)    Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 03 marca 2017 roku
 w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników
i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017 roku, poz. 485);

g)   znajomości praw i obowiązków pracowniczych na podstawie Kodeksu Pracy (tekst jednolity - Dz.U. z 2016, poz.1666 z późn. zm.);

h)  podstawowe zagadnienia z zakresu etyki zawodowej;

Etap drugi przeprowadzony zostanie w Prokuraturze Rejonowej w Piszu.

3.      etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej, której przedmiotem będzie ocena umiejętności kandydata dotycząca wykorzystania w praktyce jego wiedzy         z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana będzie w Prokuraturze Okręgowej
w Olsztynie.

Komisja konkursowa, po przeprowadzeniu etapu pierwszego konkursu, ustala listę kandydatów zakwalifikowanych do etapu drugiego. Sekretarz komisji, na polecenie przewodniczącego komisji, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia etapu drugiego konkursu, zamieszcza na stronie internetowej prokuratury oraz w jej siedzibie ogłoszenie zawierające:

1.      Listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu,

2.      dokładne wskazanie daty, miejsca i godziny rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.

Komisja konkursowa, po przeprowadzeniu etapu drugiego konkursu, ustala listę kandydatów, zakwalifikowanych do etapu trzeciego ze wskazaniem liczby uzyskanych punktów.

Sekretarz komisji, na polecenie przewodniczącego komisji, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia etapu trzeciego konkursu, zamieszcza na stronie internetowej prokuratury oraz w jej siedzibie ogłoszenie zawierające:

1.      listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu,

2.      dokładne wskazanie daty, miejsca i godziny rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu dla poszczególnych kandydatów.

Po przeprowadzeniu etapu trzeciego konkursu komisja niezwłocznie podejmuje uchwałę o zakwalifikowaniu kandydata do odbywania stażu urzędniczego                          w Prokuraturze Rejonowej w  Piszu.

Informacja o kandydacie zakwalifikowanym do odbywania stażu urzędniczego                podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz na stronie internetowej prokuratury.

Po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki może zostać wyłoniona rezerwowa lista kandydatów, na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata lub w sytuacji ustania stosunku pracy
z urzędnikiem.  Rezerwową listę kandydatów wyłania się spośród osób, które przeszły wszystkie etapy konkursu, a nie zostały umieszczone na liście kandydatów zakwalifikowanych do odbywania stażu urzędniczego. Rezerwowa lista kandydatów ważna jest do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy
od przeprowadzenia ostatniego konkursu.

 

                                                                                         PROKURATOR  OKRĘGOWY

 

                                                                                                       Cezary Fiertek

wersja do wydrukowania

załączniki:

  1. Oświadczenie
  2. Wniosek