Prokuratura Okręgowa w Olsztynie i podległe prokuratury rejonowe

Menu

Najnowsze informacje

09-08-2018

PO Olsztyn - Zarzuty w sprawie wypadku do którego doszło na terenie KPSP w Kętrzynie

W dniu 7 sierpnia 2018r Prokurator Rejonowy w Giżycku przedstawił zarzuty funkcjonariuszowi z KPSP w Kętrzynie, pełniącemu w dniu 14 czerwca 2018r funkcję dowódcy zmiany i jednocześnie prowadzącemu szkolenie z zakresu ratownictwa wysokościowego.

czytaj więcej


01-08-2018

PO Olsztyn - Akt oskarżenia za wyłudzanie mienia

Dzisiaj Prokuratura Okręgowa w Olsztynie skieruje do Sądu Rejonowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko 9 osobom podejrzanym między innymi o wyłudzania w okresie od połowy marca 2017 r. do końca czerwca 2017 r. samochodów dostawczych oraz elektronarzędzi o łącznej wartości ponad 1,3 mln zł, po uprzednim wprowadzeniu w błąd osób pokrzywdzonych co do zamiaru zwrotu wypożyczonego sprzętu. Przestępstw tych dopuszczono się w przeważającej większości na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego.

czytaj więcej


19-07-2018

PO Olsztyn - Bazy teleadresowe dot. przemocy w rodzinie

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie przesyła informacje o aktualnych bazach teleadresowych dotyczących przemocy w rodzinie: 

czytaj więcej


16-07-2018

Oferty pracy - PO IV WOS 1111. 14.2018 Informacja o wynikach konkursu na stanowiska asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Giżycku

Informacja o wynikach konkursu na stanowiska asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Giżycku

czytaj więcej


10-07-2018

Oferty pracy - PO IV WOS 1112.12.2018 Nabór na wolne stanowisko kierowcy w Prokuraturze Rejonowej w Nidzicy

PO IV WOS 1112.12.2018 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza wyniki naboru na wolne stanowisko kierowcy w Prokuraturze Rejonowej w Nidzicy

czytaj więcej


05-07-2018

Oferty pracy - PO IV WOS 1111.14.2018 - Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza wyniki II etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Giżycku

PO IV WOS 1111.14.2018 - dot. konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Giżycku

czytaj więcej


28-06-2018

PO Olsztyn - Areszt za podpalenie mężczyzny

W dniu 21 czerwca 2018r Prokurator Rejonowy w Biskupcu skierował do Sądu Rejonowego wnioski o tymczasowe aresztowanie wobec trzech mężczyzn podejrzanych o usiłowanie spowodowania ciężkich obrażeń ciała swojego znajomego, poprzez oblanie go benzyną i podpalenie.

czytaj więcej


PO IV WOS 1110.5.2018 Konkurs na stanowisko asesorskie w Prokuraturze Rejonowej w Szczytnie

07.05.2018

PO IV WOS  1110. 5 .2018

 

Prokurator Okręgowy w Olsztynie ogłasza konkurs

na  stanowisko  asesorskie

w Prokuraturze Rejonowej w Szczytnie

 

Osoby zainteresowane kandydowaniem na wolne stanowisko asesorskie i spełniające kryteria ustawowe proszone są o złożenie w terminie do 28 maja 2018 roku  stosownych dokumentów  i oświadczeń zgodnie z art. 75 i art.77 § 1,2 i 3 w zw. z art.174 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze ( j.t. Dz. U. z 22 września 2017r. poz.1767 ) , a mianowicie:

1.         wniosku adresowanego do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Olsztynie,

2.         informacji z Krajowego Rejestru Karnego – art.77 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o prokuraturze,

3.         zaświadczenia stwierdzającego zdolność ze względu na stan zdrowia  do pełnienia obowiązków asesora prokuratury ( wykonywanie czynności prokuratorskich  ) – art. 77 § 1 pkt 2 i § 2 ustawy Prawo o prokuraturze,

  oraz

4.         oświadczenia o posiadaniu wyłącznie obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich oraz o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

5.         oświadczenia określonego w art. 77 § 3 ustawy Prawo o prokuraturze,

6.         oryginału lub odpisu dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych prawniczych w Polsce i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów wyższych prawniczych uznanych w Polsce,

7.         oryginału lub odpisu dokumentu poświadczającego zdanie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego, bądź dokumentów potwierdzających wykonywanie zawodu lub zajmowanie stanowiska przez co najmniej 3 lata, określonych w art. 75 § 2 pkt 3 i § 3 ustawy Prawo o prokuraturze,

8.         życiorysu,

9.         ankiety personalnej,

10.       aktualnej fotografii,

11.       oświadczenia zawierającego informację o wcześniejszym ubieganiu się o mianowanie na stanowisko asesorskie     ( ze wskazaniem dat i jednostek prokuratury).

Wnioski należy składać osobiście w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, bądź listownie na adres:

 

 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie

ul. Erwina Kruka 12

10 – 959 Olsztyn,

 

W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Data zwołania posiedzenia Kolegium Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, na którym rozpatrywane będą podania o mianowanie na stanowisko asesora podana zostanie do wiadomości w terminie późniejszym.

 

                                                                     Prokurator Okręgowy

                                                                          Cezary  Fiertek

 

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie informuje, że zgodnie z art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz.922 ) administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach aplikacyjnych jest  Prokurator Okręgowy w Olsztynie ul. Erwina Kruka 12. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji oraz archiwizacji i statystyki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i nie będą udostępnianie podmiotom z wyłączeniem jednostek nadrzędnych w stosunku do Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, właściwych do realizacji procesu rekrutacji. Osoba przekazująca dane osobowe posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także możliwości skorzystania z innych uprawnień przewidzianych unormowaniami ustawy o ochronie danych osobowych.

 

załączniki:

•           ankieta personalna

•           oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych