Prokuratura Okręgowa w Olsztynie i podległe prokuratury rejonowe

Menu

Najnowsze informacje

16-01-2019

PO Olsztyn - Zarzut wobec funkcjonariusza Policji za niezasadne użycie broni i nieumyślne spowodowanie śmierci

Dzisiaj Prokurator Okręgowy w Olsztynie ogłosił zarzut 33–letniemu funkcjonariuszowi Policji Adamowi Ch., który w dniu 21 lipca 2018r. w Olsztynie podczas interwencji niezasadnie użył broni służbowej doprowadzając do śmierci mężczyzny.

czytaj więcej


15-01-2019

PO Olsztyn - Wniosek o areszt za groźby wobec Prezydenta Olsztyna i posiadanie marihuany

Dzisiaj lub jutro Prokurator Rejonowy Olsztyn-Północ w Olsztynie, skieruje do Sądu Rejonowego w Olsztynie wniosek o tymczasowe aresztowanie wobec 24- letniego  Sergiusza P. podejrzanego o publiczne nawoływanie do popełnienia zbrodni zabójstwa z jednoczesną groźbą pozbawienia życia skierowaną wobec Prezydenta Olsztyna, a nadto o posiadanie znacznej ilości środków odurzających.

czytaj więcej


11-01-2019

PO Olsztyn - Wniosek o areszt za usiłowanie spowodowania ciężkich obrażeń ciała

W dniu 10 stycznia 2019r na Prokurator Rejonowy w Nidzicy, skierował do Sądu Rejonowego w Nidzicy wniosek o tymczasowe aresztowanie wobec 43- letniego  Wojciecha K. podejrzanego usiłowanie spowodowania ciężkich obrażeń ciała w związku z żądaniem zwrotu długu.

czytaj więcej


04-01-2019

Oferty pracy - PO IV WOS 1111.1.2019 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Dziale do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Olsztyn Południe w Olsztynie

PO IV WOS 1111.1.2019 - dot. konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Dziale do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Olsztyn Południe w Olsztynie

czytaj więcej


04-01-2019

PO Olsztyn - Tymczasowe aresztowania za usiłowanie spowodowania ciężkich obrażeń ciała

W dniu 3 stycznia 2019r na wniosek Prokuratora Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim, Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim zastosował tymczasowe aresztowanie wobec 85- letniego  Mariana A. podejrzanego usiłowanie spowodowania ciężkich obrażeń ciała swojej żony.

czytaj więcej


20-12-2018

PO Olsztyn - Akt oskarżenia za wyłudzenia podatku VAT w wysokości ponad 49 mln zł

W dniu 20 grudnia 2018r.  Prokurator Okręgowy w Olsztynie skierował do Sądu Okręgowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko 4 osobom podejrzanym o wyłudzenia podatku VAT w wysokości ponad 49 mln. zł.

czytaj więcej


19-12-2018

PO Olsztyn - Tymczasowe aresztowania za czynną napaść na funkcjonariusza Policji

W dniu 17.12.2018r na wniosek Prokuratora Rejonowego w Kętrzynie, Sąd Rejonowy w Kętrzynie zastosował tymczasowe aresztowanie wobec 50- letniego  Tomasza Ś. podejrzanego o czynną napaść na funkcjonariusza Policji z użyciem noża.

czytaj więcej


PO IV WOS 1110.9.2018 Konkurs na wolne stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej w Giżycku

25.10.2018

PO IV WOS  1110.9 .2018

O G Ł O S Z E N I E

o naborze na wolne  stanowisko  asesora w Prokuraturze Rejonowej w Giżycku

Prokurator Okręgowy w Olsztynie informuje o wszczęciu procedury naboru na jeden wolny etat asesora w Prokuraturze Rejonowej w Giżycku.

Osoby zainteresowane kandydowaniem na wolne stanowisko asesorskie  i spełniające kryteria ustawowe proszone są o złożenie w terminie do 16 listopada 2018 roku  stosownych dokumentów  i oświadczeń zgodnie z art. 75 § 1 ust. 1-6, § 1a ust.1-2  i art.77 § 1,2 i 3 w zw. z art.174 § 1 i § 1a ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze            ( tj. Dz. U. z 2017r. poz.1767 ze zm. ), a mianowicie:

 1. wniosku adresowanego do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Olsztynie,
 2. aktualnego kwestionariusza osobowego, wypełnionego i podpisanego przez osobę ubiegającą się o mianowanie,
 3. własnoręcznie napisanego życiorysu (w tym zawierającego informację o terminie i miejscu odbycia aplikacji, obecnym zatrudnieniu),
 4. oryginału, odpisu lub poświadczonej notarialnie kserokopii dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych prawniczych w Polsce i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów wyższych prawniczych uznanych w Polsce,
 5. oryginału, odpisu lub poświadczonej notarialnie kopii dokumentu poświadczającego zdanie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego,
 6. oryginału, odpisu lub poświadczonej notarialnie kopii dokumentu poświadczającego zdanie egzaminu radcowskiego lub adwokackiego i zatrudnienie przez co najmniej rok na stanowisku asystenta prokuratora lub asystenta sędziego lub wykonywania czynności związanych z tworzeniem lub stosowaniem prawa w urzędach obsługujących organy państwowe lub posiada stopień doktora nauk prawnych,
 7. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego ,
 8. aktualnego zaświadczenia lekarskiego i psychologicznego wydanego na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego  (tj. Dz. U. z 2018r. poz.619 ) stwierdzającego zdolność ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków asesora prokuratury  ( w treści zaświadczeń winno zostać  precyzyjnie wskazane stanowisko, na które kandyduje osoba podlegająca badaniu ),
 9. oświadczenia o posiadaniu wyłącznie obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 10.  oświadczenia, iż kandydat nie był prawomocnie skazany wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo umyślne  ścigane z oskarżenia publicznego,
 11. oświadczenia kandydata czy był  karany za wykroczenia i o toczących się przeciwko niemu postępowaniach w sprawach wykroczenia, w których jest obwinionym,
 12. oświadczenia kandydata, że nie pełnił służby zawodowej, nie pracował lub nie był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art.5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o Instytucie Pamięci Narodowej-Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016r. poz.1575 ze zm.), ani też nie był sędzią, który orzekając uchybił godności urzędu sprzeniewierzając się niezawisłości sędziowskiej, co zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem,
 13. oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego ( kandydaci urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 roku),
 14. oświadczenia zawierającego informację o ewentualnym wcześniejszym ubieganiu się  o mianowanie na stanowisko asesorskie ( ze wskazaniem daty i jednostki prokuratury)
 15. oświadczenia kandydata co do możliwości i warunków rozwiązania stosunku pracy,
 16. kserokopii świadectw pracy,
 17. oświadczenia  dotyczącego ochrony danych osobowych na potrzeby naboru.

Wnioski należy składać osobiście w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, bądź listownie na adres:

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie

ul. Erwina Kruka 12

         10 – 959 Olsztyn,       

W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Dokumenty złożone przez osobę, która zostanie mianowana asesorem Prokuratury Rejonowej w Giżycku zostaną dołączone do jej akt osobowych, zaś dokumenty osobowe w postaci urzędowych odpisów bądź zaświadczeń złożone przez osoby, które nie zostaną zatrudnione zostaną im zwrócone, zaś pozostałe komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od mianowania wybranej osoby asesorem prokuratury.

Data zwołania posiedzenia Kolegium Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, na którym rozpatrywane będą podania o mianowanie na stanowisko asesora podana zostanie do wiadomości w terminie późniejszym.

 

                                                                                 Prokurator Okręgowy

                                                                                      Cezary  Fiertek

 

załączniki: