Prokuratura Okręgowa w Olsztynie i podległe prokuratury rejonowe

Menu

Najnowsze informacje

22-10-2020

Oferty pracy - PO IV WOS 1111.7.2020 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Szczytnie

PO IV WOS 1111.7.2020 - dot. konkursu na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Szczytnie


22-10-2020

Oferty pracy - PO IV WOS 1111.6.2020 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Piszu

PO IV WOS 1111.6.2020 - dot. konkursu na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Piszu


08-10-2020

Oferty pracy - PO IV WOS 1111.5.2020 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza wyniki III etapu konkurs na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie

PO IV WOS 1111.5.2020 - dot. konkursu na stanowisko urzędnicze w Wydziale VII Budżetowo-Administracyjnym, w tym Dział Księgowy Prokuratury Okręgowej w Olszynie


01-10-2020

PO Olsztyn - PO IV WOS 1111.4.2020 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza wyniki III etapu konkursu na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Kętrzynie

PO IV WOS 1111.4.2020 - dot. konkursu na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Kętrzynie


29-09-2020

Oferty pracy - PO IV WOS 1111.5.2020 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza wyniki II etapu konkurs na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie

PO IV WOS 1111.5.2020 - dot. konkursu na stanowisko urzędnicze w Wydziale VII Budżetowo-Administracyjnym, w tym Dział Księgowy Prokuratury Okręgowej w Olszynie


25-09-2020

PO Olsztyn - tymczasowy areszt wobec obywatela Litwy podejrzanego o dokonanie rozboju w Pieckach

W dniu 21 września 2020 r. Prokurator Okręgowego w Olsztynie skierował do Sądu Rejonowego w Olsztynie wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec obywatela Litwy podejrzanego o udział w rozboju w Pieckach w sierpniu ubiegłego roku.


14-09-2020

PO Olsztyn - PO IV WOS 1111.4.2020 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza wyniki II etapu konkursu na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Kętrzynie

PO IV WOS 1111.4.2020 - dot. konkursu na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Kętrzynie


PO IV WOS 1111.5.2020 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie

25.08.2020

Olsztyn,  25  sierpnia 2020 roku

 

PO IV WOS 1111.5.2020

 

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie

           

zgodnie z art. 3 b ust 1, 2 i 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U. z 2018, poz. 577) oraz § 2, § 3, § 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014r., poz. 400)

 

o g ł a s z a  k o n k u r s

na jedno stanowisko urzędnicze
w Wydziale VII Budżetowo – Administracyjnym, w tym Dział Księgowy

Prokuratury Okręgowej w Olsztynie

 1. Stażysta w Wydziale VII Budżetowo – Administracyjnym, w tym Dział Księgowy w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie;

  Liczba etatów: 1;

  Miejsce wykonywania pracy: Olsztyn

 

 1.  Zakres zadań na stanowisku pracy:
 1. zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta  budżetu trzeciego stopnia,
 2. prowadzenie księgowości,
 3. zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1843 tj. z późn.zm.),
 4. obsługa administracyjno – gospodarcza,
 5. prowadzenie inwestycji i remontów,
 6. prowadzenie spraw socjalno – bytowych.

 

 1. Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

 

Wymagania pożądane:

 

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów osobiście, bądź przesłanie w terminie do 7 września 2020 roku na adres:

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie

ul. Dąbrowszczaków 12

     10-959 Olsztyn

           tel. kont. (089) 521 54 70 lub (089) 521 54 78

 

ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu (PO IV WOS 1111.5.2020). W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dn. 17.01.2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014r., poz. 400)

 

Konkurs na stanowisko stażysty składa się z trzech etapów:

 1. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 02 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 roku, Nr 78, poz. 483 z późn. zm.),
 2. Ustawy z 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2019 roku,  poz. 740 z późn.zm.),
 3. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 07 kwietnia 2016 roku - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. z 2017r, poz. 1206 z póź.zm),
 4. Ustawy z 16 września 1982 roku o pracownikach urzędów państwowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 roku, poz. 537),
 5. Ustawy z 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity - Dz.U. z 2018 roku, poz.577),
 6. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 03 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017 roku, poz. 485),
 7. znajomości praw i obowiązków pracowniczych na podstawie Kodeksu Pracy (tekst jednolity - Dz.U. z 2019, poz.1040 z późn. zm.),
 8. Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2019 roku, poz. 351 tj. z późn.zm.),
 1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku,  poz. 869 tj. z późn. zm.),
 1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1843 tj. z późn.zm.),
 2. podstawowe zagadnienia z zakresu etyki zawodowej;

 

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu oraz trzeciego etapu konkursu, jak również termin i miejsce ich przeprowadzenia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Olsztynie oraz na tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, nie później niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu konkursu.

Informacja o kandydacie zakwalifikowanym do odbywania stażu urzędniczego podana zostanie do publicznej wiadomości również poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki może zostać wyłoniona rezerwowa lista kandydatów, na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata lub w sytuacji ustania stosunku pracy z urzędnikiem.  Rezerwową listę kandydatów wyłania się spośród osób, które przeszły wszystkie etapy konkursu, a nie zostały umieszczone na liście kandydatów zakwalifikowanych do odbywania stażu urzędniczego. Rezerwowa lista kandydatów ważna jest do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia ostatniego konkursu.

Oferty odrzucone zostaną zwrócone adresatom, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu.

 

                                                                                   PROKURATOR  OKRĘGOWY

                                                                                                   Cezary Fiertek

Załączniki:

- Wniosek o dopuszczenie do konkursu

- Oświadczenia rekrutacyjne