Prokuratura Okręgowa w Olsztynie i podległe prokuratury rejonowe

Menu

Najnowsze informacje

24-02-2021

PR Olsztyn-Północ - PR 2 Ds. 63.2019

Zawiadomienie o przesłaniu aktu oskarżenia - informacja w trybie art. 131 § 2 k. p. k.


18-02-2021

PO Olsztyn - OGŁOSZENIE dot. „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”


15-02-2021

PR Olsztyn-Północ - PR 2 Ds. 63.2019

Informacja w trybie art. 131 § 2 k. p. k.

Prokuratura Rejonowa Olsztyn – Północ w Olsztynie zawiadamia osoby pokrzywdzone w sprawie sygn. PR 2 Ds. 63.2019, prowadzonej p – ko Andrzejowi L. i innym, podejrzanemu o czyn z art. 258 par 1 kk i inne, dot. zorganizowanej grupy przestępczej w ramach której dokonywano przestępstw związanych z nieuprawnionym pozyskiwaniem danych osobowych, pochodzących z baz danych administrowanych przez policję i służbę zdrowia, tj. o czyn z art. 258 par 1 kk i inne, o wydaniu następujących decyzji procesowych


12-02-2021

PO Olsztyn - wszczęcie śledztwa w sprawie sprowadzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób

Informuję, iż w dniu 11 lutego 2021r. Prokurator Rejonowy Olsztyn-Południe w Olsztynie wszczął śledztwo w sprawie zaistniałego w dniach 15,16 i 30 stycznia 2021r w Olsztynie, na ul. Lelewela sprowadzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób,  powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej w postaci wirusa Covid – 19  poprzez otwarcie lokalu gastronomiczno – rozrywkowego i przyjmowania w nim klientów pomimo obowiązujących w związku ze stanem pandemii zakazów.


08-02-2021

PO Olsztyn - Akt oskarżenia w sprawie włamania do kantoru w Olsztynie

Dzisiaj Prokurator Okręgowy w Olsztynie skierował do Sądu Rejonowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko czterem mężczyznom oskarżonym o dokonania włamania do kantoru w Olsztynie.


22-01-2021

PO Olsztyn - 15 lat pozbawienia wolności za usiłowanie zabójstwa

W 21 stycznia 2021r. Sąd Okręgowy w Olsztynie skazał 54-letniego Dariusza P. na karę 15 lat pozbawienia wolności za usiłowanie zabójstwa kobiety, do którego doszło w nocy 14 października 2019r. w jednej z miejscowości w gm. Dobre Miasto. Sąd zasądził również na rzecz pokrzywdzonej finansowe zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

                     


07-01-2021

PR Olsztyn-Południe - PR 2 Ds 2636.2020

Prokurator Rejonowy Olsztyn – Południe w Olsztynie  w dniu 31 grudnia 2020r. zatwierdził postanowienie o umorzeniu w sprawie zaistniałego w latach 2015 do 2019 w Olsztynie przywłaszczenia powierzonego mienia w postaci pieniędzy zgromadzonych na rachunek Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Olsztynie w nieustalonej kwocie oraz pochodzących ze składek tzw. wpisowego w łącznej kwocie  80 000 zł na szkodę członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie, tj. o przestępstwo przewidziane w art. 284§2 kk.

W związku z tym Prokurator Rejonowy Olsztyn – Południe w Olsztynie informuje, że pokrzywdzonym przysługują następujące prawa pokrzywdzonych w postępowaniu karnym:


Sygnatura akt PO II Ds 75.2020

30.12.2020

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych, iż po­stanowieniem o umorzeniu śledztwa z dnia 28 grudnia 2020 r. umorzono śledztwo o sygn. akt PO II Ds 75.2020 w sprawie:

  1. złośliwego lub uporczywego naruszania praw pracowników wynikających ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego w czasie od lutego 2016 r. do marca 2018 r. w Mrągowie po­przez niedopełnienie ustawowego obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowni­czych powodując łączne zadłużenie w ZUS w kwocie 2.402.172,15 zł działając w ten sposób także na szkodę pracowników firmy Warmia Due Sp. z o.o. z s. w Mrągowie, tj. o czyn z art. 218 § la k.k. - wobec braku znamion czynu zabronionego (na zasadzie art. 17 § 1 pkt 2 kpk)
  2. złośliwego lub uporczywego naruszania praw pracowników wynikających ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego w czasie od lutego 2016 r. do maja 2019 r. w Kętrzynie poprzez niedopełnienie ustawowego obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, ubez­pieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych powodując łączne zadłużenie w ZUS w kwocie 4.463.288,47 zł działając w ten sposób także na szkodę pracowników firmy Warmia Uno Sp. z o.o. z s. w Kętrzynie, tj. o czyn z art. 218 § la k.k. - wobec braku znamion czynu zabronionego (na zasadzie art. 17 § 1 pkt 2 kpk)
  1. niezgłoszenia w okresie od 30.01.2017 r. do 28.02.2019 r., przez prezesa zarządu Warmia Due Sp. z o.o. z s. w Mrągowie, w V Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Olsztynie, woj. warmińsko-mazurskie, wniosku o ogłoszenie upadłości wskazanej spółki, pomimo po­wstania warunków uzasadniających jej upadłość według przepisów ustawy, tj. o czyn z art. 586 ksh - wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabro­nionego (na zasadzie art. 17 § 1 pkt 1 kpk)
  2. niezgłoszenia w okresie od 30.04.2017 r do 28.02.2019 r. przez prezesa zarządu Warmia Uno Sp. z o.o. z s. w Kętrzynie, w V Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Olsztynie, woj. warmińsko-mazurskie, wniosku o ogłoszenie upadłości wskazanej spółki, pomimo powstania warunków uzasadniających jej upadłość według przepisów ustawy - tj. o czyn z art. 586 ksh - wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronio­nego (na zasadzie art. 17 § 1 pkt 1 kpk).

Pouczenie:

1. Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy (art. 306 § la k.p.k., art. 325a k.p.k. oraz art. 465 § 2 k.p.k.):

Sąd może utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie lub uchylić je i przekazać sprawę pro­kuratorowi celem wyjaśnienia wskazanych okoliczności bądź przeprowadzenia wskazanych czynności (art. 330 § 1 k.p.k.).

Jeżeli prokurator nadal nie znajdzie podstaw do wniesienia aktu oskarżenia wyda ponownie postanowienie o jego umorzeniu, pokrzywdzony, który wykorzystał uprawnienia przewidziane w art. 306 § la k.p.k. (tj. prawo do złożenia zażalenia, które zostało uwzględnione przez sąd) może w takim przypadku wnieść akt oskarżenia do sądu w terminie miesiąca od daty doręczenia odpisu postanowienia, które jest równoznaczne z zawiadomieniem o postanowieniu w rozu­mieniu art. 55 § 1 k.p.k. (art. 330 § 2 k.p.k., art. 55 § 1 k.p.k.). Akt oskarżenia winien spełniać wymogi określone w art. 55 § 1 i 2 k.p.k.

Inny pokrzywdzony tym samym czynem może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na roz­prawie głównej przyłączyć się do postępowania (art. 55 § 3 k.p.k.).

2. Uprawnionym do złożenia zażalenia, o którym mowa w art. 306 § la k.p.k., przysługuje prawo przejrzenia akt sprawy (art. 306 § lb k.p.k.).

(...)

5. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia i jest zawity. Za­żalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2, art. 460 k.p.k.).

6. Jeżeli w sprawie ustalono tylu pokrzywdzonych, że ich indywidualne zawiadomienie o przy­sługujących im uprawnieniach spowodowałoby poważne utrudnienie w prowadzeniu postępo­wania, zawiadamia się ich poprzez ogłoszenie w prasie, radiu, telewizji lub na stronie interne­towej sądu albo prokuratury. Jeżeli istnieje obowiązek doręczenia postanowienia, przepis § 2 stosuje się odpowiednio. Należy jednak zawsze doręczyć je temu pokrzywdzonemu, który w zawitym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o to się zwróci (art. 131 § 2 i 3 k.p.k.).