Prokuratura Okręgowa w Olsztynie
i podległe prokuratury rejonowe

Przejdź do głównej treści strony Przejdź do zakładki ogłoszeń Przejdź do stopki strony
Baner przedstawiajacy panorame Olsztyna i flage PolskiBaner przedstawiajacy panorame Olsztyna i flage Polski

Prokuratura Okręgowa: ul. Dąbrowszczaków 12, 10-959 Olsztyn Pracujemy: od 7.30 do 15.30 Informacja: (89) 521 54 57 Sekretariat: (89) 521 54 00

Aktualności - Prokuratura Okręgowa w Olsztynie

PO Olsztyn - SPRAWOZDANIE

18.02.2008

Olsztyn, 2008.01.28

I A 060/7/08

S P R A W O Z D A N I E


z działalności prokuratur Prokuratury Okręgowej w Olsztynie za 2007 r. /na konferencję prasową/

W 2007 r., jak wynika z biuletynu statystycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie,  na terenie województwa warmińsko-mazurskiego stwierdzono popełnienie ogółem 44.876 przestępstw /w 2006 r. – 48.926/, co stanowi spadek o 8,3 % /w liczbach bezwzględnych mniej o 4.050 przestępstw/ w stosunku do roku poprzedniego.

Spadek ten nastąpił  w kategorii przestępstw o charakterze kryminalnym, których popełniono 27.183 /w 2006 r. – 31.198/, tj. o 12,9 % mniej niż w 2006 r. /w liczbach bezwzględnych mniej o 4.015 przestępstw/.

Odnotowano  natomiast wzrost ilości popełnionych przestępstw o charakterze gospodarczym. W 2007 r.  stwierdzono popełnienie 7.516 takich przestępstw /w 2006 r. – 5.569/,  co stanowi wzrost o 35 % w stosunku do 2006 r.  /w liczbach bezwzględnych  więcej o 1.947 przestępstw/. Także spadek o 13,7 % odnotowano w zakresie przestępstw drogowych. W 2007 r. stwierdzono popełnienie 7.968 takich czynów, tj. o 1.267 mniej niż w 2006 r. /9.235 przestępstw/. Wpływ na to w głównej mierze miał spadek przestępstw dotyczących prowadzenia pojazdów  przez osoby będące w stanie nietrzeźwości o 17,2 %. W 2007 r. stwierdzono popełnienie 6.824 takich przestępstw /w 2006 r. – 8.242/, co w liczbach bezwzględnych stanowi mniej o 1.418 tych czynów zabronionych.

Nadmienić należy, że w  wyniku zaistniałych wypadków drogowych na terenie województwa śmierć poniosło 271 osób /w 2006 r. – 248 osób/, zaś rannych zostało 2.578 osób  /w 2006 r. – 2.124/.

W 2007 r. 2.570 nieletnich /w 2006 r. – 2.944/ dopuściło się popełnienia 2.725 /w 2006 r. – 2.883/ czynów karalnych, w tym 2.515 o charakterze kryminalnym /w 2006 r. – 2.618/. Stwierdzono popełnienie przez nieletnich między innymi: 166 rozbojów,  kradzieży i wymuszeń rozbójniczych, 105 bójek i pobić, 585 kradzieży z włamaniami i 169 czynów z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

W liczbach bezwzględnych, mając na uwadze poszczególne kategorie przestępstw, w tym najgroźniejsze, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego stwierdzono w 2007 r. popełnienie między innymi:
•    27 zabójstw /w 2006 r. – 44/ - spadek o 38,6 %
•    90 zgwałceń /w 2006 r. – 77/ -  wzrost o 16,9 %
•    775 rozbojów, kradzieży  i wymuszeń rozbójniczych /w 2006 r. – 989/ – spadek o 21,6 % /w liczbach bezwzględnych mniej o 214 przestępstw/
•    722 bójek i pobić /w 2006 r. – 828/  - spadek o 12,7 %
•    4.760 kradzieży z włamaniami /w 2006 r. – 6.113/ - spadek o 22,1 %
•    528 kradzieży i kradzieży z włamaniami do samochodów /w 2006 r. – 585/ - spadek o 9,7 %, z czego przykładowo     na terenie miasta Olsztyna 140 i powiatów: szczycieńskiego – 39, giżyckiego – 24 i mrągowskiego – 28
•    2.072 przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii /w 2006 r. – 2.654/ - spadek o 21,9 %, w tym        przykładowo na terenie miasta Olsztyna – 307 i powiatów: mrągowskiego – 212, ełckiego – 207 i kętrzyńskiego -153
•    278 przestępstw korupcyjnych /w 2006 r. – 242/ -  wzrost o 14,9 %.

Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw w 2007 r. w stosunku do ogólnej ich ilości stwierdzonej  w województwie wyniósł 75,5 % i był wyższy o 2,7 % w stosunku do roku poprzedniego, przy czym w kategorii przestępstw o charakterze kryminalnym kształtował się on na poziomie 62 % /w 2006 r. – 59,5 %/,  zaś w przestępstwach o charakterze gospodarczym 94,6 % i był wyższy o 1,2 % niż w roku poprzednim.

Wskaźnik ten był zróżnicowany, jeśli chodzi o poszczególne kategorie przestępstw i przykładowo wynosił przy: zabójstwach – 100,0 %, zgwałceniach – 87,8 %, rozbojach, kradzieżach i wymuszeniach rozbójniczych – 72,1 %, bójkach i pobiciach – 85,7 %, kradzieżach z włamaniami – 43,9 % /samochodów – 28,9 %/, zaś przy przestępstwach z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – 95,8 %.

W przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców najwyższe zagrożenie przestępczością /przy średniej wojewódzkiej wynoszącej 314,6 /2006 r. – 342,8/  występuje w mieście Olsztynie /350/ oraz powiatach: kętrzyńskim /374,2/, szczycieńskim /367,3/, gołdapskim /349,1/ i giżyckim /329,5/.

Nadmienić należy, że na terenie województwa warmińsko-mazurskiego działają Prokuratury Okręgowe w Elblągu i Olsztynie. Z podanych danych odnoszących się do całego województwa na terenie działania Prokuratury Okręgowej w Olsztynie  stwierdzono popełnienie ogółem 27.781 przestępstw /w 2006 r. – 32.138/, co stanowi 61,9 % w stosunku do całego województwa. W tym zakresie odnotowano spadek o 13,5 % stwierdzonych przestępstw w stosunku do roku poprzedniego /o 4.357 mniej/.  W ramach tej ogólnej ilości ujawnionych przestępstw  w 2007 r. stwierdzono popełnienie na terenie działania Prokuratury Okręgowej w Olsztynie 17.824 czynów zabronionych o charakterze kryminalnym /w 2006 r. – 20.572/, co stanowi mniej o 2.748 przestępstw i spadek o 13,3 % w stosunku do roku poprzedniego oraz 3.100 czynów o charakterze gospodarczym /w 2006 r. – 3.276/, co stanowi spadek o  5,4 % do roku 2006 /o 176 przestępstw mniej/. Spadek ilości stwioerdzonych ogółem przestępstw odnotowano we wszystkich powiatach okręgu olsztyńskiego /od 2,1 do 28,9 %/, poza powiatem kętrzyńskim, gdzie stwierdzono jej wzrost o 378 przestępstw /13,2 %/.

Do prokuratur okręgu olsztyńskiego w 2007 r. wpłynęło ogółem 34.131 spraw /w 2006 r. – 40.035/, tj. o 5.904 sprawy mniej niż w 2006 r.

W poszczególnych prokuraturach rejonowych w liczbach bezwzględnych wpływ ten kształtował się następująco: Bartoszyce – 2.136 /w 2006 r. – 2.380/, Biskupiec – 1.132 /w 2006 r. – 1.230/, Ełk – 3.213 /w 2006 r. – 3.650/, Giżycko – 3.072 /w 2006 r. – 3.767/, Kętrzyn – 2.296 /w 2006 r. – 2.437/, Lidzbark Warmiński – 1.555 /w 2006 r. – 1.870/, Mrągowo – 1.990 /w 2006 r. – 2.294/, Nidzica – 1.040 /w 2006 r. – 1.092/, Olecko – 2.504 /w 2006 r. – 3.051/, Olsztyn-Południe  – 5.636 /w 2006 r. – 7.317/, Olsztyn-Północ  – 4.351 /w 2006 r. – 5.246/, Pisz – 1.985 /w 2006 r. – 2.343/,  Szczytno – 3.093 /w 2006 r. – 3.221/. Nastąpił więc we wszystkich prokuraturach rejonowych spadek wpływu spraw /od 4 do 23 %/.

Ogółem w 2007 r. załatwiono 34.473 sprawy /w 2006 r. –  39.890/, tj. o 5.417 spraw mniej niż w roku poprzednim,  przy czym na koniec roku pozostało w biegu 2.169 postępowań. Spadek ten nastąpił we wszystkich prokuraturach rejonowych i wyniósł od 2,9 do 20,3 %.

W ramach spraw pozostałych na koniec roku, ilość postępowań długotrwałych wg procesowego czasu ich trwania wyniosła:
•    od 3-6 miesięcy – 50 /w 2006 r. – 80/
•    powyżej 6 miesięcy – 30 /w 2006 r. - 33/, w tym ponad 1 rok – 14.

Sposób załatwienia spraw przedstawia się następująco:
•    w 10.311 /w 2006 r. – 12.942/ skierowano akty oskarżenia do Sądu p-ko 12.839 oskarżonym /w 2006 r. – 16.289/, przy czym w 6.165 sprawach wobec 7.090 osób sprawach wystąpiono z wnioskami w trybie art. 335 kpk o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy /w 2006 r. odpowiednio w 7.812 sprawach wobec 8.781 osób/
•    w 1.197 sprawach wobec 1.231 osób skierowano do Sądu wnioski o rozpoznanie sprawy w trybie przyspieszonym
•    w 504 sprawach wobec 547 osób skierowano wnioski do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego
•    w 9.709 sprawach odmówiono wszczęcia postępowania przygotowawczego /w 2006 r. – 7.832/
•    w 10.499 sprawach umorzono postępowania przygotowawcze /w 2006 r. – 16.058/, w tym w 5.068 /w 2006 r. – 9.724/ wobec niewykrycia sprawców
•    w 490 sprawach zawieszono postępowanie /w 2006 r. – 732/
•    załatwiono w inny sposób 1.755 spraw.

W ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych w 773 sprawach wystąpiono o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego /w 2006 r. – 512/, z których 613 zakończyło się ugodą.

W toku postępowań w 2007 r. sądy na wniosek prokuratora  zastosowały tymczasowe  aresztowania wobec 891 podejrzanych /nie obejmuje to tymczasowych aresztowań zastosowanych do listów gończych/, w tym 16 wobec cudzoziemców. W 54 przypadkach zaskarżono postanowienia sądów o odmowie zastosowania tego środka zapobiegawczego, z czego sądy drugiej instancji uwzględniły 8 zażaleń. Sądy rozpoznały też 231 zażaleń  na stosowanie tego środka zapobiegawczego, z czego uwzględniły 43. Na dzień 31.12.2007 r. w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych tymczasowe aresztowanie było stosowane wobec 143 podejrzanych, przy czym wobec 17 czas jego trwania wynosił od 3 do 6 m-cy, zaś w stosunku do kolejnych 9 osób powyżej 6 m-cy do 1 roku. W stosunku do 8 osób wobec których zastosowano tymczasowe aresztowanie postępowanie przygotowawcze zostało następnie umorzone /w 2006 r. wobec 2 podejrzanych/.

Nadto w 2007 r. skierowano do Sądu 130 wniosków o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania /sąd wydał ENA wobec 122 osób/ oraz wobec 3 osób sądy wydały postanowienie o przekazaniu ich z Polski do jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Odnośnie innych środków zapobiegawczych w toku postępowań przygotowawczych zastosowano wobec podejrzanych:
•    1.151 poręczeń majątkowych
•    919 dozorów policyjnych
•    364 zakazów opuszczania kraju, w tym w 109 przypadkach połączonych z zatrzymaniem paszportu
•    wobec 9 osób zawieszenie w czynnościach służbowych lub w wykonywaniu zawodu albo  powstrzymywaniu się od określonej działalności lub od prowadzenia określonego rodzaju pojazdu /art. 276 kpk/
•    1 poręczenie społeczne i 1 od osoby  godnej zaufania

Nadto w 2.612 sprawach wobec 2.818 podejrzanych wydano  postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym  zabezpieczając  mienie o wartości 17.493.363 zł.

W 2007 r. Sądy zwróciły 7 spraw prokuratorom celem uzupełnienia postępowania przygotowawczego /w 2006 r. – 3/.

Do V Wydziału Śledczego i Wydziału VI ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Olsztynie  wpłynęło 128 spraw i załatwiono ogółem 134 postępowania, w których w 65 sprawach  skierowano akty oskarżenia lub wnioski o warunkowe umorzenie postępowania p-ko 224 osobom.

Na ogólną ilość 15.739  osądzonych /w 2006 r. – 16.663/, sądy skazały 14.439 osób, w tym bez przeprowadzenia rozprawy w trybie art. 335 i 343 kpk – 6.078 oskarżonych /w 2006 r. – 7.342/. Warunkowo umorzono postępowanie wobec 817 osób zaś  uniewinniono 238 oskarżonych /w 2006 r. - 202/, w tym 1 tymczasowo aresztowanego.

Prokuratorzy I Wydziału  Postępowania Przygotowawczego /od 1.10.2007 r. jest to Wydział I Organizacyjny/ do dnia 12.07.2007 r. rozpoznali 904 zażalenia, w tym 411 na postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania i 351 dotyczących jego umorzenia. Spośród rozpoznanych zażaleń uwzględniono:
•    64 na postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania
•    81 na postanowienia o umorzeniu postępowania

Nie przychylono się  do 594 zażaleń i przekazano je do rozpoznania do sądu. Natomiast od dnia 12 lipca 2007 r. do sądów wpłynęło 751 zażaleń, w tym 390 na postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania oraz 301 na jego umorzenie. Sądy rozpoznały 276 zażaleń na odmowę wszczęcia postępowania /uwzględniono 35/ oraz 207 na jego umorzenie /uwzględniono 39/.

Nadto prokuratorzy tego wydziału między innymi objęli nadzorem służbowym 138 postępowań, przedłużyli czas trwania postępowania w 53 śledztwach oraz rozpoznali 93 spory kompetencyjne.

Do Wydziału tego wpłynęło też 250 spraw dotyczących obrotu prawnego z zagranicą. Od orzeczeń sądów pierwszej instancji prokuratorzy wnieśli  apelacje w stosunku do 1.001  osób, w tym wobec 967 od wyroków sądu rejonowego i 34 osób od wyroków sądu okręgowego.

W 2007 r. sądy rozpoznały apelacje prokuratorskie co do 773 osób, z czego  uwzględniły je odnośnie 477 oskarżonych, co stanowi 61,7 % w zakresie  skuteczności.

Prokuratorzy II Wydziału  Postępowania Sądowego Prokuratury Okręgowej   uczestniczyli w 159 sesjach odwoławczych Sądu Okręgowego VII Wydział Karny Odwoławczy w Olsztynie, w toku których rozpoznano apelacje w 1.678 sprawach, w tym w 632 – apelacje prokuratorskie. Ponadto wzięli oni udział w 32 sprawach o odszkodowania za niesłuszne skazania lub tymczasowe aresztowania oraz z tytułu uznania za nieważne orzeczeń dotyczących osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego oraz w 95 sprawach dotyczących wydania wyroku łącznego. Nadto wzięli oni udział w 255 posiedzeniach sądu penitencjarnego, podczas których  rozpoznano 6.274 sprawy.

W zakresie działalności pozakarnej wszystkich jednostek okręgu olsztyńskiego w  sprawach cywilnych prokuratorzy wytoczyli 183 powództwa oraz wnieśli 315 wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego.

Odnośnie postępowania administracyjnego załatwiono 3.575 spraw, w ramach których między innymi wniesiono 967 wniosków o jego wszczęcie, 3 sprzeciwy, 4 odwołania i 2 skargi do sądu administracyjnego.


RZECZNIK PRASOWY
PROKURATURY OKRĘGOWEJ
                                                                   
/Mieczysław Orzechowski/

WSTECZ

Ogłoszenia

21-04-2021

Oferty pracy - PO IV WOS 1111.1.2021 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Bartoszycach

PO IV WOS 1111.1.2021 - dot. konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Bartoszycach

31-03-2021

PR Olsztyn-Północ - PR 1 Ds. 124.2021

Prokuratura Rejonowa Olsztyn – Północ w Olsztynie zawiadamia osoby pokrzywdzone w sprawie sygn. PR 1 Ds. 124.2021

18-03-2021

PO Olsztyn - PO IV WOS 1504.1.2021 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie informuje, iż 04.05.2021r jest dniem wolnym od pracy dla prokuratorów i pracowników administracyjnych wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie oraz prokuraturach rejonowych okręgu olsztyńskiego

PO IV WOS 1504.1.2020 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie informuje, iż 04.05.2021r jest dniem wolnym od pracy dla prokuratorów i pracowników administracyjnych wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie oraz prokuraturach rejonowych okręgu olsztyńskiego

24-02-2021

PR Olsztyn-Północ - PR 2 Ds. 63.2019

Zawiadomienie o przesłaniu aktu oskarżenia - informacja w trybie art. 131 § 2 k. p. k.