Prokuratura Okręgowa w Olsztynie
i podległe prokuratury rejonowe

Przejdź do głównej treści strony Przejdź do zakładki ogłoszeń Przejdź do stopki strony
Baner przedstawiajacy panorame Olsztyna i flage PolskiBaner przedstawiajacy panorame Olsztyna i flage Polski

Prokuratura Okręgowa: ul. Dąbrowszczaków 12, 10-959 Olsztyn Pracujemy: od 7.30 do 15.30 Informacja: (89) 521 54 57 Sekretariat: (89) 521 54 00

Aktualności - Prokuratura Okręgowa w Olsztynie

PO Olsztyn - Sygnatura akt PO II Ds 75.2020

30.12.2020

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych, iż po­stanowieniem o umorzeniu śledztwa z dnia 28 grudnia 2020 r. umorzono śledztwo o sygn. akt PO II Ds 75.2020 w sprawie:

  1. złośliwego lub uporczywego naruszania praw pracowników wynikających ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego w czasie od lutego 2016 r. do marca 2018 r. w Mrągowie po­przez niedopełnienie ustawowego obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowni­czych powodując łączne zadłużenie w ZUS w kwocie 2.402.172,15 zł działając w ten sposób także na szkodę pracowników firmy Warmia Due Sp. z o.o. z s. w Mrągowie, tj. o czyn z art. 218 § la k.k. - wobec braku znamion czynu zabronionego (na zasadzie art. 17 § 1 pkt 2 kpk)
  2. złośliwego lub uporczywego naruszania praw pracowników wynikających ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego w czasie od lutego 2016 r. do maja 2019 r. w Kętrzynie poprzez niedopełnienie ustawowego obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, ubez­pieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych powodując łączne zadłużenie w ZUS w kwocie 4.463.288,47 zł działając w ten sposób także na szkodę pracowników firmy Warmia Uno Sp. z o.o. z s. w Kętrzynie, tj. o czyn z art. 218 § la k.k. - wobec braku znamion czynu zabronionego (na zasadzie art. 17 § 1 pkt 2 kpk)
  1. niezgłoszenia w okresie od 30.01.2017 r. do 28.02.2019 r., przez prezesa zarządu Warmia Due Sp. z o.o. z s. w Mrągowie, w V Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Olsztynie, woj. warmińsko-mazurskie, wniosku o ogłoszenie upadłości wskazanej spółki, pomimo po­wstania warunków uzasadniających jej upadłość według przepisów ustawy, tj. o czyn z art. 586 ksh - wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabro­nionego (na zasadzie art. 17 § 1 pkt 1 kpk)
  2. niezgłoszenia w okresie od 30.04.2017 r do 28.02.2019 r. przez prezesa zarządu Warmia Uno Sp. z o.o. z s. w Kętrzynie, w V Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Olsztynie, woj. warmińsko-mazurskie, wniosku o ogłoszenie upadłości wskazanej spółki, pomimo powstania warunków uzasadniających jej upadłość według przepisów ustawy - tj. o czyn z art. 586 ksh - wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronio­nego (na zasadzie art. 17 § 1 pkt 1 kpk).

Pouczenie:

1. Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy (art. 306 § la k.p.k., art. 325a k.p.k. oraz art. 465 § 2 k.p.k.):

  • stronom procesowym,
  • instytucji państwowej lub samorządowej, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie,
  • osobie, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie określonym w art. 228-231, art. 233, art. 235, art. 236, art. 245, art. 270-277, art. 278-294 lub w art. 296-306 Kodeksu karnego, jeżeli postępowanie kamę wszczęto w wyniku jej zawiadomienia, a wskutek tego przestępstwa doszło do naruszenia jej praw.

Sąd może utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie lub uchylić je i przekazać sprawę pro­kuratorowi celem wyjaśnienia wskazanych okoliczności bądź przeprowadzenia wskazanych czynności (art. 330 § 1 k.p.k.).

Jeżeli prokurator nadal nie znajdzie podstaw do wniesienia aktu oskarżenia wyda ponownie postanowienie o jego umorzeniu, pokrzywdzony, który wykorzystał uprawnienia przewidziane w art. 306 § la k.p.k. (tj. prawo do złożenia zażalenia, które zostało uwzględnione przez sąd) może w takim przypadku wnieść akt oskarżenia do sądu w terminie miesiąca od daty doręczenia odpisu postanowienia, które jest równoznaczne z zawiadomieniem o postanowieniu w rozu­mieniu art. 55 § 1 k.p.k. (art. 330 § 2 k.p.k., art. 55 § 1 k.p.k.). Akt oskarżenia winien spełniać wymogi określone w art. 55 § 1 i 2 k.p.k.

Inny pokrzywdzony tym samym czynem może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na roz­prawie głównej przyłączyć się do postępowania (art. 55 § 3 k.p.k.).

2. Uprawnionym do złożenia zażalenia, o którym mowa w art. 306 § la k.p.k., przysługuje prawo przejrzenia akt sprawy (art. 306 § lb k.p.k.).

(...)

5. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia i jest zawity. Za­żalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2, art. 460 k.p.k.).

6. Jeżeli w sprawie ustalono tylu pokrzywdzonych, że ich indywidualne zawiadomienie o przy­sługujących im uprawnieniach spowodowałoby poważne utrudnienie w prowadzeniu postępo­wania, zawiadamia się ich poprzez ogłoszenie w prasie, radiu, telewizji lub na stronie interne­towej sądu albo prokuratury. Jeżeli istnieje obowiązek doręczenia postanowienia, przepis § 2 stosuje się odpowiednio. Należy jednak zawsze doręczyć je temu pokrzywdzonemu, który w zawitym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o to się zwróci (art. 131 § 2 i 3 k.p.k.).


WSTECZ

Ogłoszenia

21-04-2021

Oferty pracy - PO IV WOS 1111.1.2021 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Bartoszycach

PO IV WOS 1111.1.2021 - dot. konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Bartoszycach

31-03-2021

PR Olsztyn-Północ - PR 1 Ds. 124.2021

Prokuratura Rejonowa Olsztyn – Północ w Olsztynie zawiadamia osoby pokrzywdzone w sprawie sygn. PR 1 Ds. 124.2021

18-03-2021

PO Olsztyn - PO IV WOS 1504.1.2021 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie informuje, iż 04.05.2021r jest dniem wolnym od pracy dla prokuratorów i pracowników administracyjnych wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie oraz prokuraturach rejonowych okręgu olsztyńskiego

PO IV WOS 1504.1.2020 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie informuje, iż 04.05.2021r jest dniem wolnym od pracy dla prokuratorów i pracowników administracyjnych wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie oraz prokuraturach rejonowych okręgu olsztyńskiego

24-02-2021

PR Olsztyn-Północ - PR 2 Ds. 63.2019

Zawiadomienie o przesłaniu aktu oskarżenia - informacja w trybie art. 131 § 2 k. p. k.