Prokuratura Okręgowa w Olsztynie
i podległe prokuratury rejonowe

Prokuratura Okręgowa: ul. Erwina Kruka 12, 10-959 Olsztyn Pracujemy: od 7.30 do 15.30 Informacja: (89) 521 54 57 Sekretariat: (89) 521 54 00

Aktualności

PO Olsztyn - Sprawozdanie z działalności prokuratur okręgu olsztyńskiego za 2011 rok

23.01.2012

Olsztyn, dnia 20 stycznia 2012 roku
 
I A 060/10/12SPRAWOZDANIE
z działalności prokuratur okręgu
olsztyńskiego za 2011 rok
/dla środków masowego przekazu/
                              
    W 2011 r., jak wynika z biuletynu statystycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego stwierdzono, popełnienie ogółem 39.153 przestępstw, tj. w liczbach bezwzględnych więcej o 1.527 w stosunku do roku 2010 (wzrost o 4,1%).
    Na terenie tego województwa działają dwie prokuratury okręgowe (w Elblągu i Olsztynie) i odnosząc te dane do prokuratur okręgu olszyńskiego należy stwierdzić, że na obszarze ich właściwości (obejmującym 13 powiatów) w 2011 r. stwierdzono popełnienie ogółem 24.328 przestępstw (co stanowi 62,1% przestępstw popełnionych na terenie całego województwa) tj. o 1.497 więcej niż w 2010 r. (wzrost ten zanotowano na terenie dziewięciu powiatów w granicach od 0,2% do 24,9% (największy w powiatach nidzickim o 24,9% i lidzbarskim o 16 %). Natomiast spadek ilości stwierdzonych przestępstw w granicach od 1,6% do 4,3% odnotowano w powiatach giżyckim, mrągowskim, szczycieńskim i węgorzewskim.
    W ramach tej ogólnej liczby przestępstw na terenie okręgu olsztyńskiego odnotowano 16.569 czynów o charakterze kryminalnym tj. o 484 więcej niż w 2010 r. (wzrost o 3%) oraz 2.561 przestępstw gospodarczych tj. o 530 więcej niż w 2010 r. (wzrost o 26,1 %).
    Mając na uwadze poszczególne kategorie przestępstw w 2011 r. w okręgu olsztyńskim stwierdzono popełnienie między innymi:
- 488 rozbojów, kradzieży i wymuszeń rozbójniczych (więcej o 12 w stosunku do 2010 r.)
- 402 bójek i pobić (więcej o 2 niż w poprzednim roku)
- 4.501 kradzieży (więcej o 183 niż w 2010 r.)
- 286 kradzieży (w tym z włamaniem) samochodów (więcej o 26 przestępstw niż w 2010 r.)
- 3.428 kradzieży z włamaniem (więcej o 235 niż w 2010 r.)
- 1.267 przestępstw narkotykowych (więcej o 110 niż w 2010 r.)
- 84 przestępstw korupcyjnych (mniej o 59 niż w 2010 r.)
    W przeliczeniu na 10 tyś. mieszkańców najwyższe zagrożenie przestępczością (przy średniej wojewódzkiej  274,6) występuje jeśli chodzi o okręg olsztyński w mieście Olsztynie (353,4) oraz powiatach: nidzickim (328,8) i olsztyńskim (312,7), zaś najniższe w powiatach bartoszyckim (199,9) i węgorzewskim (221,9).
    W 2011 r. do prokuratur rejonowych okręgu olsztyńskiego wpłynęło  28.587 spraw karnych, tj. o 515 więcej niż w 2010 r. (wzrost wpływu o 1,8%). Wzrost wpływu spraw w granicach od 0,1% do 22,4% odnotowano w następujących jednostkach:
- Nidzica – wpływ 1.059 spraw (więcej o 194 sprawy)
- Pisz - wpływ 1.901 spraw (więcej o 212 sprawy)
- Bartoszyce – wpływ 1.823 sprawy (więcej o 97 spraw)
- Szczytno – wpływ 2.412 spraw (więcej o 110 spraw)
- Ełk – wpływ 2.925 spraw (więcej o 80 spraw)
- Giżycko – wpływ 2.452 sprawy (więcej o 65 spraw)
- Lidzbark Warmiński – wpływ 1.365 spraw (więcej o 25 spraw)
- Olsztyn-Północ – wpływ 3.535 spraw (więcej o 3 sprawy)
    Natomiast w pozostałych jednostkach odnotowano spadek ilości zarejestrowanych spraw w granicach od 0,1% do 6%, przy czym wpływ ten wynosił:
- Kętrzyn – 1.856 spraw
- Biskupiec – 1.013 spraw  
- Olsztyn-Południe – 4.432 sprawy
- Mrągowo – 1.651 spraw
- Olecko – 2.163 sprawy
    W ramach tych spraw wszczęto ogółem 16.330 postępowań przygotowawczych, w tym 3.224 śledztwa (z czego 400 tzw. śledztw własnych).
W tym okresie załatwiono ogółem 28.465 spraw tj. o 246 więcej (wzrost o 0,9%) w porównaniu do 2010 r., zaś na dzień 31 grudnia 2011 r. pozostały w biegu 1.994 sprawy (stanowi to 83,7% do przeciętnego miesięcznego wpływu) w tym 115 spraw długotrwałych  (w 2010 r. – 85) wg procesowego czasu ich trwania, a mianowicie:
-88 spraw od 3 do 6 miesięcy
-25 spraw od 6 miesięcy do 1 roku
-2 sprawy ponad rok.
Podczas prowadzonych postępowań przygotowawczych w 304 sprawach (w 2010 r. – 363 sprawy) prokuratorzy wystąpili o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego, z których 232 zakończyły się zawarciem ugody.
    W 2011 r. w toku prowadzonych postępowań przygotowawczych skierowano 690 wniosków (w tym do listów gończych) o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sądy zastosowały ten środek zapobiegawczy wobec 621 podejrzanych, w tym wobec 7 cudzoziemców. Na odmowę zastosowania tymczasowego aresztowania prokuratorzy złożyli 19 zażaleń, w których 2 zostały uwzględnione przez sąd drugiej instancji. Rozpoznały one również 138 zażaleń złożonych przez podejrzanych lub ich obrońców i uwzględniły z nich 28.
    Na dzień 31.12.2011 r. w toku prowadzonych postępowań przygotowawczych środek ten był stosowany wobec 84 podejrzanych, przy czym czas trwania tymczasowego aresztowania wynosił:
-do 3 miesięcy wobec 72 osób
-powyżej 3 do 6 miesięcy wobec 5 osób
-powyżej 6 miesięcy do 1 roku wobec 7 osób.
    W ramach innych środków zapobiegawczych w 2011 r. wobec podejrzanych zastosowano:
-403 poręczenia majątkowe
-833 dozory policji
-40 zakazów opuszczania kraju, w tym 10 połączonych z zatrzymaniem paszportu
-5 zawieszeń w czynnościach służbowych lub w wykonywaniu zawodu.
    Sposób załatwienia w 2011 r. 28.465 spraw przedstawia się następująco:
-w 9.273 skierowano do sądu akty oskarżenia przeciwko 11.045 osobom, przy czym w 5.585 sprawach odnośnie 6.355 oskarżonym wraz z wnioskiem w trybie art. 335 § 1 kpk (skazanie bez przeprowadzenia rozprawy)
-w 436 odnośnie 477 osób skierowano do sądu wnioski o warunkowe umorzenie postępowania
-w 29 wobec 29 osób skierowano do sądu wnioski w trybie art. 324 kpk o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających
-w 6.572 postępowania umorzono, w tym w 1.602 wobec niewykrycia sprawców
-w 10. 435 odmówiono wszczęcia postępowania przygotowawczego
-w 1.155 załatwiono w Inn sposób
-w 558 zawieszono postępowanie.
    Należy nadmienić, że w sprawach zakończonych aktem oskarżenia lub wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania zastosowano w toku 1.665 postępowań wobec 1.743 podejrzanych zabezpieczenia majątkowe, zabezpieczając mienie o wartości 5.397.126 złotych.
Wniesiono również w 163 sprawach wobec 232 oskarżonych powództwa adhezyjne. Odnotowano też w 12 przypadkach zwrot spraw przez sąd prokuratorowi w celu uzupełnienia istotnych braków postępowania przygotowawczego.
W 2011 r. na ogólną ilość 11.870 osądzonych (w tym 11.738 przez sądy rejonowe i 132 przez sądy okręgowe) Sądy skazały 10.884 osoby (w tym 5.596 w trybie art. 335 kpk) warunkowo umorzyły postępowanie wobec 704 osób oraz uniewinniły 125 osób (w tym 2 tymczasowo aresztowane).
    Od orzeczeń sądów pierwszej instancji prokuratorzy wnieśli apelację odnośnie 564 oskarżonych (w tym co do 527 osób od wyroków sądu rejonowego i 37 od wyroków sądów okręgowych) oraz 50 sprzeciwów. Sądy rozpoznały te apelacje co do 482 osób, z czego 343 uwzględniły.
    W Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie funkcjonują dwa Wydziały tj. V Śledczy i VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej, w których są prowadzone lub nadzorowane postępowania przygotowawcze.
    W 2011 r. do Wydziału V wpłynęły 69 sprawy, z których zakończono 58. W ramach spraw załatwionych:
-w 20 skierowano akty oskarżenia wobec 63 osób
-w 3 skierowano wnioski o warunkowe umorzenie postępowania wobec 3 osób
-w 26 umorzono postępowania, w tym w 10 wobec niewykrycia sprawców
-w 3 postępowania zawieszono
-w 3 odmówiono wszczęcia śledztwa.
    Natomiast do Wydziału VI wpłynęło 50 spraw, przy czym merytorycznie załatwiono 48 spraw. W ramach tych spraw załatwionych:
-w 19 skierowano akty oskarżenia przeciwko 58 osobom
-w 1 skierowano wniosek o warunkowe umorzenie postępowania wobec 1 osoby
-w 22 postępowanie umorzono, w tym w 6 sprawach wobec niewykrycia sprawcy.
    Prokuratorzy z III Wydziału Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym Prokuratury Okręgowej w Olsztynie (do którego wpłynęły 384 sprawy) między innymi objęli zwierzchnim nadzorem służbowym postępowania w 316 sprawach, rozpoznali 43 zażalenia oraz 137 sporów kompetencyjnych. Do Wydziału tego wpłynęło również 196 spraw z obrotu prawnego z zagranicą w sprawach w których między innymi:
-skierowano 21 wniosków o zastosowanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (sądy zastosowały go wobec 17 osób)
-wobec 5 osób wpłynęły do prokuratury Europejskie Nakazy Aresztowania z państw obcych o ich przekazanie, z czego sądy wydały postanowienia o przekazaniu 3 osób.
Z kolei do Wydziału II Sądowego Prokuratury Okręgowej w Olsztynie wpłynęło 1.279 spraw. Prokuratorzy z tego Wydziału uczestniczyli między innymi:
-w 110 sesjach odwoławczych podczas których rozpoznano apelacje w 1.235 sprawach
-w 109 posiedzeniach odwoławczych przed Sądem Okręgowym VII Wydział Karny Odwoławczy podczas których rozpoznano 1.777 spraw
-w 178 posiedzeniach przed Sądem Okręgowym w Olsztynie podczas których rozpoznano 1.265 spraw
-w 479 posiedzeniach sądu penitencjarnego podczas których rozpoznano 6.670 spraw.
W ramach tego Wydziału w zakresie działalności pozakarnej zarejestrowano 278 spraw cywilnych, z czego załatwiono 272 sprawy, w tym skierowano 32 wnioski w postępowaniu nieprocesowym o ubezwłasnowolnienie. Nadto w ramach postępowania cywilnego prokuratorzy obsłużyli 24 wokandy podczas których rozpoznano 229 spraw, w tym między innymi 200 spraw o ubezwłasnowolnienie i 13 spraw o uznanie orzeczeń sądów zagranicznych. Natomiast w zakresie postępowania administracyjnego (zarejestrowano 24 sprawy) między innymi złożono dwa wnioski o wszczęcie postępowania administracyjnego oraz wniesiono 4 odwołania.
    Jeśli chodzi o działalność pozakarną w prokuraturach rejonowych to w 2011 r. zarejestrowano w nich łącznie 1.004 sprawy cywilne i 1.566 spraw z zakresu postępowania administracyjnego.
    Biorąc pod uwagę wpływ spraw w 2011 r. (28.587) należy stwierdzić, że średnie miesięczne obciążenie prokuratora i asesora wynosiło 22,7 sprawy, przy czym były one zróżnicowane w poszczególnych prokuraturach rejonowych i kształtowało się w granicach od 18,9 (Lidzbark Warmiński) do 29,4 sprawy  (Nidzica).                       


Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej

Mieczysław Orzechowski

WSTECZ

Ogłoszenia

07-06-2018

Oferty pracy - PO IV WOS 1112.12.2018 Nabór na wolne stanowisko kierowcy w Prokuraturze Rejonowej w Nidzicy

PO IV WOS 1112.12.2018 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza nabór na jedno wolne stanowisko kierowcy w Prokuraturze Rejonowej w Nidzicy

czytaj więcej

30-05-2018

Oferty pracy - PO IV WOS 1111.14.2018 - konkurs na stanowisko w Prokuraturze Rejonowej w Giżycku

PO IV WOS 1111.14.2018 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Giżycku.

czytaj więcej

22-05-2018

Oferty pracy - PO IV WOS 1111.11.2018 - Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza wyniki III etapu konkursu na stanowisko informatyka

PO IV WOS 1111.11.2018 - dot. konkursu na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie

czytaj więcej

21-05-2018

Oferty pracy - PO IV WOS 1111.13.2018 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Kętrzynie

PO IV WOS 1111.13.2018 dot. konkursu na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Kętrzynie

czytaj więcej

14-05-2018

Oferty pracy - PO IV WOS 1111.11.2018 - Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza wyniki II etapu konkursu na stanowisko informatyka

PO IV WOS 1111.11.2018 - dot. konkursu na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie

czytaj więcej