Prokuratura Okręgowa w Olsztynie
i podległe prokuratury rejonowe

Przejdź do głównej treści strony Przejdź do zakładki ogłoszeń Przejdź do stopki strony
Baner przedstawiajacy panorame Olsztyna i flage PolskiBaner przedstawiajacy panorame Olsztyna i flage Polski

Prokuratura Okręgowa: ul. Dąbrowszczaków 12, 10-959 Olsztyn Pracujemy: od 7.30 do 15.30 Informacja: (89) 521 54 57 Sekretariat: (89) 521 54 00

Aktualności - Prokuratura Okręgowa w Olsztynie

PR Olsztyn-Północ - PR 2 Ds. 63.2019

24.02.2021

          ZAWIADOMIENIE

                 o przesłaniu aktu oskarżenia

                                                         informacja w trybie art. 131 § 2 k. p. k.

Na zasadzie art. 334 § kpk oraz art. 131 § 2 kpk Sekretariat Prokuratury Rejonowej  Olsztyn - Północ w Olsztynie zawiadamia, iż w dniu 16 lutego 2021 r. w sprawie o sygnaturze PR 2 Ds. 63.2019 prowadzonej przeciwko Andrzejowi L. i innym podejrzanym o popełnienie przestępstw z art. 229 § 3 kpk i inne, w szczególności z art. 107 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 poz. 1000 ) skierowano akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Przedmiotem niniejszego postępowania była działalność zorganizowanej grupy przestępczej w ramach której dokonywano przestępstw związanych z nieuprawnionym pozyskiwaniem danych osobowych, pochodzących z baz danych administrowanych przez policję i służbę zdrowia, tj. o czyn z art. 258 par 1 kk i inne

W toku przeprowadzonego śledztwa ustalono, że w latach 2012 do 2017 w ramach zorganizowanej grupy przestępczej kierowanej przez Andrzeja L. dochodziło do popełniania przestępstw, polegających na uzyskiwaniu, od funkcjonariuszy Policji i pracowników cywilnych Policji, w zamian za korzyści majątkowe w postaci pieniędzy, informacji pochodzących z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP) znajdujących się w osobnym zbiorze KSIP - Systemie Ewidencji Wypadków i Kolizji, oraz z Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności/Centralnej Ewidencji Ludności, pozostających do wyłącznej dyspozycji funkcjonariuszy policji i innych uprawnionych organów państwowych, dotyczących wypadków drogowych, w tym danych personalnych i adresowych ich uczestników, a także informacji zawartej w systemie informatycznym jednej placówek służby zdrowia, dot. danych personalnych i adresowych ofiar wypadków drogowych, w tym danych dotyczących stanu ich zdrowia, oraz danych personalnych i adresowych ich najbliższych. Przedmiotowe dane wykorzystywane były następnie do prowadzenia działalności gospodarczej przez dwie firmy z siedzibami odpowiednio w Szczecinie i Poznaniu, polegającej na świadczeniu w oparciu o pisemne umowy usług dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od ubezpieczyciela, lub innego podmiotu odpowiedzialnego za naprawienie szkody, z osobami których dane uzyskano lub ich najbliższymi, w zamian za prowizje od uzyskanych w związku z tym świadczeń pieniężnych. Ponadto w okresie od listopada 2018 do lutego 2019 r., już po zakończeniu działalności przez w/w grupę część jej członków nadal kontynuowała przestępczy proceder na mniejszą skalę.

            Wyżej opisany przestępczy proceder ujawnili funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych Policji Wydział w Olsztynie, którzy wykonywali też w przedmiotowym śledztwie szereg czynności zlecanych przez prowadzącego postępowanie prokuratora.

Poniżej treść pouczenia dla pokrzywdzonych

 Art.  343.  [Skazanie bez rozprawy – posiedzenie, wyrok, możliwość łagodzenia kary]

§  1.  Jeżeli nie ma zastosowania art. 46 Kodeksu karnego, sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku, o którym mowa w art. 335, od naprawienia szkody w całości albo w części lub od zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Przepis art. 341 § 3 stosuje się odpowiednio.

§  2.  Uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko wówczas, jeżeli nie sprzeciwi się temu pokrzywdzony, należycie powiadomiony o terminie posiedzenia.

§  3.  Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku od dokonania w nim przez prokuratora wskazanej przez siebie zmiany, zaakceptowanej przez oskarżonego.

§  4.  Postępowania dowodowego nie prowadzi się.

§  5.  Prokurator, oskarżony i pokrzywdzony mają prawo wziąć udział w posiedzeniu. Zawiadamiając pokrzywdzonego o posiedzeniu poucza się go o możliwości zakończenia postępowania bez przeprowadzenia rozprawy oraz wcześniejszego złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 54 § 1. Udział podmiotów wskazanych w zdaniu pierwszym w posiedzeniu jest obowiązkowy, jeżeli prezes sądu lub sąd tak zarządzi.

§  5a.  Przed uwzględnieniem wniosku, o którym mowa w art. 335, sąd poucza obecnego oskarżonego o treści art. 447 § 5.

§  6.  Sąd, uwzględniając wniosek, skazuje oskarżonego wyrokiem.

§  7.  Jeżeli sąd uzna, że nie zachodzą podstawy do uwzględnienia wniosku, o którym mowa w art. 335 § 1, zwraca sprawę prokuratorowi. W razie nieuwzględnienia wniosku wskazanego w art. 335 § 2 sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych, a prokurator, w terminie 7 dni od dnia posiedzenia, dokonuje czynności określonych w art. 333 § 1 i 2.

Art.  343a.  [Rozpatrzenie wniosku o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego]

§  1.  W wypadku złożenia przez oskarżonego wniosku, o którym mowa w art. 338a, o terminie posiedzenia zawiadamia się strony i pokrzywdzonego, przesyłając im odpis wniosku.

§  2.  Sąd może uwzględnić wniosek, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte. Uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko wówczas, gdy nie sprzeciwi się temu prokurator. Przepis art. 343 stosuje się odpowiednio.

§  3.  W razie złożenia kolejnego wniosku podlega on rozpoznaniu na rozprawie.

Art.  378a.  [Przeprowadzenie postępowania dowodowego podczas nieobecności oskarżonego lub obrońcy; uzupełniające przeprowadzenie dowodu]

§  1.  Jeżeli oskarżony lub obrońca nie stawił się na rozprawę, będąc zawiadomiony o jej terminie, sąd, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, może przeprowadzić postępowanie dowodowe podczas jego nieobecności, chociażby usprawiedliwił należycie niestawiennictwo, a w szczególności przesłuchać świadków, którzy stawili się na rozprawę, nawet jeżeli oskarżony nie złożył jeszcze wyjaśnień.

§  2.  W wypadku, o którym mowa w § 1, oskarżonego lub obrońcę należy wezwać lub zawiadomić o nowym terminie rozprawy, jeżeli termin ten nie był im znany. Przy doręczeniu wezwania lub zawiadomienia należy również doręczyć pouczenie, o którym mowa w § 7.

§  3.  Jeżeli sąd przeprowadził postępowanie dowodowe podczas nieobecności oskarżonego lub obrońcy w wypadku, o którym mowa w § 1, oskarżony lub obrońca może najpóźniej na kolejnym terminie rozprawy, o którym był należycie zawiadomiony przy jednoczesnym braku procesowych przeszkód do jego stawiennictwa, złożyć wniosek o uzupełniające przeprowadzenie dowodu przeprowadzonego podczas jego nieobecności. Prawo do złożenia wniosku nie przysługuje, jeżeli okaże się, że nieobecność oskarżonego lub obrońcy na terminie rozprawy, na którym przeprowadzono postępowanie dowodowe na podstawie § 1, była nieusprawiedliwiona.

§  4.  W razie niezłożenia wniosku w terminie, o którym mowa w § 3 zdanie pierwsze, prawo do jego złożenia wygasa i w dalszym postępowaniu nie jest dopuszczalne podnoszenie zarzutu naruszenia gwarancji procesowych, w szczególności prawa do obrony, wskutek przeprowadzenia tego dowodu podczas nieobecności oskarżonego lub obrońcy.

§  5.  We wniosku o uzupełniające przeprowadzenie dowodu oskarżony lub obrońca ma obowiązek wykazać, że sposób przeprowadzenia dowodu podczas jego nieobecności naruszał gwarancje procesowe, w szczególności prawo do obrony.

§  6.  W razie uwzględnienia wniosku o uzupełniające przeprowadzenie dowodu sąd przeprowadza dowód uzupełniająco, jedynie w zakresie, w którym wykazano naruszenie gwarancji procesowych, w szczególności prawa do obrony.

§  7.  Jeżeli oskarżony lub obrońca stawi się na termin rozprawy, o którym mowa w § 3 zdanie pierwsze, przewodniczący poucza go o możliwości złożenia wniosku o uzupełniające przeprowadzenie dowodu przeprowadzonego podczas jego nieobecności oraz o treści przepisów § 4 i 5, a także umożliwia mu wypowiedzenie się co do tej kwestii.

Art.  54.  [Uboczny oskarżyciel posiłkowy, termin]

§  1.  Jeżeli akt oskarżenia wniósł oskarżyciel publiczny, pokrzywdzony może aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Art.  49a.  [Termin do złożenia wniosku]

Pokrzywdzony, a także prokurator, może aż do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 Kodeksu karnego.


WSTECZ

Ogłoszenia

21-04-2021

Oferty pracy - PO IV WOS 1111.1.2021 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Bartoszycach

PO IV WOS 1111.1.2021 - dot. konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Bartoszycach

31-03-2021

PR Olsztyn-Północ - PR 1 Ds. 124.2021

Prokuratura Rejonowa Olsztyn – Północ w Olsztynie zawiadamia osoby pokrzywdzone w sprawie sygn. PR 1 Ds. 124.2021

18-03-2021

PO Olsztyn - PO IV WOS 1504.1.2021 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie informuje, iż 04.05.2021r jest dniem wolnym od pracy dla prokuratorów i pracowników administracyjnych wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie oraz prokuraturach rejonowych okręgu olsztyńskiego

PO IV WOS 1504.1.2020 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie informuje, iż 04.05.2021r jest dniem wolnym od pracy dla prokuratorów i pracowników administracyjnych wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie oraz prokuraturach rejonowych okręgu olsztyńskiego

24-02-2021

PR Olsztyn-Północ - PR 2 Ds. 63.2019

Zawiadomienie o przesłaniu aktu oskarżenia - informacja w trybie art. 131 § 2 k. p. k.