Prokuratura Okręgowa w Olsztynie
i podległe prokuratury rejonowe

Prokuratura Okręgowa: ul. Dąbrowszczaków 12, 10-959 Olsztyn Pracujemy: od 7.30 do 15.30 Informacja: (89) 521 54 57 Sekretariat: (89) 521 54 00

Aktualności

Oferty pracy - PO IV WOS 110.12.2017 Konkurs na stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej Olsztyn-Północ w Olsztynie

12.10.2017

PROKURATURA OKRĘGOWA                            Olsztyn, dnia 12 października 2017r.

           W  OLSZTYNIE

 

   PO III K 1110.12.2017                                                

 

 

Prokurator Okręgowy w Olsztynie ogłasza konkurs

  na  stanowisko  asesora

w Prokuraturze Rejonowej Olsztyn-Północ w Olsztynie

 

Osoby zainteresowane kandydowaniem na wolne stanowisko asesorskie   i spełniające kryteria ustawowe proszone są o złożenie w terminie do 3 listopada 2017 roku  stosownych dokumentów  i oświadczeń zgodnie z art. 75 i art.77 § 1,2 i 3 w zw. z art.174 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze( j.t. Dz. U.  z 22 września 2017r. poz.1767 ) , a mianowicie:

  1. wniosku adresowanego do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w  Olsztynie,
  2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego – art.77 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o prokuraturze,
  3. zaświadczenia stwierdzającego zdolność ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków asesora prokuratury ( wykonywanie czynności prokuratorskich  ) – art. 77 § 1 pkt 2 i § 2 ustawy Prawo o prokuraturze,

  oraz

  1. oświadczenia o posiadaniu wyłącznie obywatelstwa polskiego i korzystaniu   z pełni praw cywilnych i obywatelskich oraz o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
  2. oświadczenia określonego w art., 77 § 3 ustawy Prawo o prokuraturze,
  3. oryginału lub odpisu dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych prawniczych w Polsce i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów wyższych prawniczych uznanych w Polsce,
  4. oryginału lub odpisu dokumentu poświadczającego zdanie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego, bądź dokumentów potwierdzających wykonywanie zawodu lub zajmowanie stanowiska przez co najmniej      3 lata, określonych w art. 75 § 2 pkt 3 i § 3 ustawy Prawo o prokuraturze,
  5. życiorysu,
  6. ankiety personalnej,
  7. oświadczenia zawierającego informację o wcześniejszym ubieganiu się o mianowanie na stanowisko asesorskie ( ze wskazaniem dat i jednostek prokuratury).

 

Wnioski należy składać osobiście w siedzibie Prokuratury Okręgowej  w Olsztynie, bądź listownie na adres:

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie

ul. Dąbrowszczaków 12

         10 – 959 Olsztyn,       

W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Data zwołania posiedzenia Kolegium Prokuratury Okręgowej w Olsztynie,  na którym rozpatrywane będą podania o mianowanie na stanowisko asesora podana zostanie do wiadomości w terminie późniejszym.

                                                                       Prokurator Okręgowy

                                                                           Cezary Fiertek

 

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie informuje, że zgodnie z art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz.922 ) administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach aplikacyjnych jest  Prokurator Okręgowy w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 12. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji oraz archiwizacji i statystyki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i nie będą udostępnianie podmiotom z wyłączeniem jednostek nadrzędnych w stosunku do Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, właściwych do realizacji procesu rekrutacji. Osoba przekazująca dane osobowe posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także możliwości skorzystania z innych uprawnień przewidzianych unormowaniami ustawy o ochronie danych osobowych.

 

załącznik:


WSTECZ

Ogłoszenia

12-10-2017

PO Olsztyn - PO IV WOS 1504.2.2017 Informacja dot. ustalenia dnia 10.11.2017r wolnym od pracy dla pracowników prokuratur okręgu olsztyńskiego

PO IV WOS 1504.2.2017 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie informuje, iż dzień 10.11.2017r jest dniem wolnym od pracy dla pracowników prokuratur okręgu olsztyńskiego, w zamian za przypadające w sobotę 11.11.2017 roku Narodowe Święto Niepodległości

czytaj więcej

12-10-2017

Oferty pracy - PO IV WOS 110.12.2017 Konkurs na stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej Olsztyn-Północ w Olsztynie

PO IV WOS 1110.12.2017 Konkurs na stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej Olsztyn-Północ w Olsztynie

czytaj więcej

11-10-2017

Oferty pracy - PO IV WOS 1111.84.2017 Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Prokuraturze Rejonowej Olsztyn Południe

PO IV WOS 1111.84.2017 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej Olsztyn Południe

czytaj więcej

04-10-2017

PO Olsztyn - Komunikat

               Z dniem 01 października 2017r. Pan Cezary Fiertek został powołany do pełnienia funkcji Prokuratora Okręgowego w Olsztynie.

czytaj więcej

19-09-2017

PO Olsztyn - Komunikat Prokuratury Regionalnej w Gdańsku

  ​Komunikat Prokuratury Regionalnej w Gdańsku

Załącznik

czytaj więcej