Prokuratura Okręgowa w Olsztynie
i podległe prokuratury rejonowe

Prokuratura Okręgowa: ul. Erwina Kruka 12, 10-959 Olsztyn Pracujemy: od 7.30 do 15.30 Informacja: (89) 521 54 57 Sekretariat: (89) 521 54 00

Aktualności

Oferty pracy - dot. Ofert pracy PO IV WOS 1111.1.2018 - konkurs na stanowisko w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie

17.01.2018

 

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie

           

zgodnie z art. 3 b ust 1, 2 i 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U. z 2017, poz. 246 z późn. zm)

 

o g ł a s z a  k o n k u r s

na jedno stanowisko urzędnicze w okręgu olsztyńskim:

 1. Stażysta w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie w Wydziale VII Budżetowo-Administracyjnym;

  Liczba etatów: 1;

  Miejsce wykonywania pracy: Olsztyn

 

 1.  Zakres zadań na stanowisku pracy:

 

 • nadzorowanie ochrony fizycznej i elektrycznej;
 • nadzorowanie i obsługa systemów: wizyjnego (kamery) i monitoringu (czujnik ruchu);
 • nadzorowanie i obsługa systemu kontroli dostępu (karty magnetyczne);
 • nadzorowanie i obsługa sytemu przeciw pożarowego;
 • organizacja i nadzór nad okresowymi przeglądami powyższych systemów ochrony;
 • organizacja i nadzór nad okresowymi przeglądami instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
 • sprawdzanie i opisywanie dowodów finansowo-księgowych pod względem zgodności z zawartymi umowami w prowadzonym zakresie;
 • wykonywanie wszystkich prac kancelaryjno – biurowych i pomocniczych  w sprawach z zakresu administracji Prokuratora Okręgowego;
 • prowadzenie korespondencji, redagowanie projektów pism;
 • obsługa wszystkich urządzeń biurowych.

 

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie wyższe techniczne pierwszego stopnia (np. informatyczne, matematyczne);
 • przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;
 • znajomość metod i techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie przy realizacji,  nadzorze lub projektowaniu instalacji teletechnicznych (telewizji przemysłowej, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania itp.) ;
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office;
 • umiejętność planowania i organizowania pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • samodzielność, obowiązkowość, kreatywność.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o dopuszczenie do konkursu (druk Załącznik Nr 1);
 • napisany ręcznie Życiorys (w formie wypracowania);
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie;
 • oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (druk  Załącznik Nr 2).

 

     Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów osobiście, bądź przesłanie w terminie do 2 lutego 2018 roku na adres:

 

 

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie

ul. Erwina Kruka 12

     10-959 Olsztyn

           tel. kont. (089) 521 54 61 lub (089) 521 54 34

 

ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu (PO IV WOS 1111.1.2018). W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

Konkurs na stanowisko stażysty składa się z trzech etapów:

 1. etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 2. etapu drugiego – praktycznego sprawdzenia wiedzy i posiadanych umiejętności, tj. prawidłowości sporządzania m.in. pism urzędowych oraz test wiedzy z zakresu znajomości:
 1. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 02 kwietnia 1997 roku (Dz.U.
  z 1997 roku, Nr 78, poz. 483 z późn. zm.);
 2. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 z późn. zm.);
 3. Ustawy z 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2016 roku,  poz. 177 z późn.zm.);
 4. znajomości praw i obowiązków pracowniczych na podstawie Kodeksu Pracy (tekst jednolity - Dz.U. z 2016, poz.1666 z późn. zm.);
 5. podstawowe zagadnienia z zakresu etyki zawodowej;

Etap drugi przeprowadzony zostanie w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie.

 1. etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej, której przedmiotem będzie ocena umiejętności kandydata dotycząca wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana będzie w Prokuraturze Okręgowej
w  Olsztynie.

Komisja konkursowa, po przeprowadzeniu etapu pierwszego konkursu, ustala listę kandydatów zakwalifikowanych do etapu drugiego. Sekretarz komisji, na polecenie przewodniczącego komisji, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia etapu drugiego konkursu, zamieszcza na stronie internetowej prokuratury oraz w jej siedzibie ogłoszenie zawierające:

 1. Listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu,
 2. dokładne wskazanie daty, miejsca i godziny rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.

Komisja konkursowa, po przeprowadzeniu etapu drugiego konkursu, ustala listę kandydatów, zakwalifikowanych do etapu trzeciego ze wskazaniem liczby uzyskanych punktów.

Sekretarz komisji, na polecenie przewodniczącego komisji, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia etapu trzeciego konkursu, zamieszcza na stronie internetowej prokuratury oraz w jej siedzibie ogłoszenie zawierające:

 1. listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu,
 2. dokładne wskazanie daty, miejsca i godziny rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu dla poszczególnych kandydatów.

Po przeprowadzeniu etapu trzeciego konkursu komisja niezwłocznie podejmuje uchwałę o zakwalifikowaniu kandydata do odbywania stażu urzędniczego w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie.

Informacja o kandydacie zakwalifikowanym do odbywania stażu urzędniczego   podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz na stronie internetowej prokuratury.

Po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki może zostać wyłoniona rezerwowa lista kandydatów, na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata lub w sytuacji ustania stosunku pracy
z urzędnikiem.  Rezerwową listę kandydatów wyłania się spośród osób, które przeszły wszystkie etapy konkursu, a nie zostały umieszczone na liście kandydatów zakwalifikowanych do odbywania stażu urzędniczego. Rezerwowa lista kandydatów ważna jest do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy
od przeprowadzenia ostatniego konkursu.

 

                                                                                         PROKURATOR  OKRĘGOWY

 

                                                                                                       Cezary Fiertek

  

wersja do wydrukowania

załączniki:

 1. Oświadczenie
 2. Wniosek

     


WSTECZ

Ogłoszenia

19-07-2018

PO Olsztyn - Bazy teleadresowe dot. przemocy w rodzinie

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie przesyła informacje o aktualnych bazach teleadresowych dotyczących przemocy w rodzinie: 

czytaj więcej

16-07-2018

Oferty pracy - PO IV WOS 1111. 14.2018 Informacja o wynikach konkursu na stanowiska asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Giżycku

Informacja o wynikach konkursu na stanowiska asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Giżycku

czytaj więcej

10-07-2018

Oferty pracy - PO IV WOS 1112.12.2018 Nabór na wolne stanowisko kierowcy w Prokuraturze Rejonowej w Nidzicy

PO IV WOS 1112.12.2018 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza wyniki naboru na wolne stanowisko kierowcy w Prokuraturze Rejonowej w Nidzicy

czytaj więcej