Prokuratura Okręgowa w Olsztynie
i podległe prokuratury rejonowe

Prokuratura Okręgowa: ul. Erwina Kruka 12, 10-959 Olsztyn Pracujemy: od 7.30 do 15.30 Informacja: (89) 521 54 57 Sekretariat: (89) 521 54 00

Aktualności

Oferty pracy - PO IV WOS 1112.12.2018 Nabór na wolne stanowisko kierowcy w Prokuraturze Rejonowej w Nidzicy

07.06.2018

                Olsztyn, 07 czerwca 2018 roku 

Sygnatura konkursu  PO IV WOS 1112.12.2018                                 

OGŁOSZENIE

Prokurator Okręgowy w Olsztynie

ogłasza  nabór na stanowisko kierowcy

 1. Stanowisko: kierowca ;

  Liczba etatów: 1;

  Miejsce wykonywania pracy: Prokuratura Rejonowa  w Nidzicy

 1.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Wykonywanie obowiązków kierowcy służbowego samochodu osobowego w tym:

 • przewóz osób,
 • przewóz akt oraz innych przesyłek (łącznie z załadunkiem i rozładunkiem),
 • odpowiadanie za stan techniczny przydzielonego samochodu służbowego,
 • dbanie o czystość i estetykę powierzonego samochodu,
 • utrzymywanie porządku w garażu,
 • uzgadnianie terminów, miejsca i zakresu bieżących napraw użytkowanego pojazdu,
 • wykonywanie drobnych prac gospodarczych.

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B – minimum 7 lat,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku kierowcy – minimum 3 lata,

Wymagania pożądane:

 • nieposzlakowana opinia;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;
 • umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, punktualność, odpowiedzialność;

Wymagane dokumenty:

 • podanie o pracę;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk załącznik nr 1);
 • życiorys;
 • oryginał lub odpis dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających zdobyte doświadczenie zawodowe lub dodatkowe kwalifikacje;
 • kserokopia prawa jazdy;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych zatrudnienie (druk załącznik nr 2);
 • oświadczenie kandydata o niekaralności (druk załącznik nr 2);
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (druk załącznik nr 2);
 • oświadczenie kandydata o braku punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego na dzień składania dokumentów (druk załącznik nr 2);

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie - w terminie do 27 czerwca 2018 roku - dokumentów osobiście, bądź przesłanie pocztą na adres:

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie

ul. Erwina Kruka 12; 10-959 Olsztyn

tel. kont. (089) 521 54 78 lub (089) 521 54 66

ze wskazaniem sygnatury naboru podanego w ogłoszeniu (PO IV WOS 1112.12.2018). W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Lista osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu naboru wraz z terminem i miejscem przeprowadzenia naboru zostanie zamieszczone na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Olsztynie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Nidzicy.

PROKURATOR  OKRĘGOWY

Cezary Fiertek


WSTECZ

Ogłoszenia

07-06-2018

Oferty pracy - PO IV WOS 1112.12.2018 Nabór na wolne stanowisko kierowcy w Prokuraturze Rejonowej w Nidzicy

PO IV WOS 1112.12.2018 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza nabór na jedno wolne stanowisko kierowcy w Prokuraturze Rejonowej w Nidzicy

czytaj więcej

30-05-2018

Oferty pracy - PO IV WOS 1111.14.2018 - konkurs na stanowisko w Prokuraturze Rejonowej w Giżycku

PO IV WOS 1111.14.2018 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Giżycku.

czytaj więcej

22-05-2018

Oferty pracy - PO IV WOS 1111.11.2018 - Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza wyniki III etapu konkursu na stanowisko informatyka

PO IV WOS 1111.11.2018 - dot. konkursu na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie

czytaj więcej

21-05-2018

Oferty pracy - PO IV WOS 1111.13.2018 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Kętrzynie

PO IV WOS 1111.13.2018 dot. konkursu na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Kętrzynie

czytaj więcej

14-05-2018

Oferty pracy - PO IV WOS 1111.11.2018 - Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza wyniki II etapu konkursu na stanowisko informatyka

PO IV WOS 1111.11.2018 - dot. konkursu na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie

czytaj więcej