Prokuratura Okręgowa w Olsztynie
i podległe prokuratury rejonowe

Przejdź do głównej treści strony Przejdź do zakładki ogłoszeń Przejdź do stopki strony
Baner przedstawiajacy panorame Olsztyna i flage PolskiBaner przedstawiajacy panorame Olsztyna i flage Polski

Prokuratura Okręgowa: ul. Dąbrowszczaków 12, 10-959 Olsztyn Pracujemy: od 7.30 do 15.30 Informacja: (89) 521 54 57 Sekretariat: (89) 521 54 00

Aktualności - Prokuratura Okręgowa w Olsztynie

Oferty pracy - PO IV WOS 1110.9.2018 Konkurs na wolne stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej w Giżycku

25.10.2018

PO IV WOS  1110.9 .2018

O G Ł O S Z E N I E

o naborze na wolne  stanowisko  asesora w Prokuraturze Rejonowej w Giżycku

Prokurator Okręgowy w Olsztynie informuje o wszczęciu procedury naboru na jeden wolny etat asesora w Prokuraturze Rejonowej w Giżycku.

Osoby zainteresowane kandydowaniem na wolne stanowisko asesorskie  i spełniające kryteria ustawowe proszone są o złożenie w terminie do 16 listopada 2018 roku  stosownych dokumentów  i oświadczeń zgodnie z art. 75 § 1 ust. 1-6, § 1a ust.1-2  i art.77 § 1,2 i 3 w zw. z art.174 § 1 i § 1a ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze            ( tj. Dz. U. z 2017r. poz.1767 ze zm. ), a mianowicie:

 1. wniosku adresowanego do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Olsztynie,
 2. aktualnego kwestionariusza osobowego, wypełnionego i podpisanego przez osobę ubiegającą się o mianowanie,
 3. własnoręcznie napisanego życiorysu (w tym zawierającego informację o terminie i miejscu odbycia aplikacji, obecnym zatrudnieniu),
 4. oryginału, odpisu lub poświadczonej notarialnie kserokopii dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych prawniczych w Polsce i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów wyższych prawniczych uznanych w Polsce,
 5. oryginału, odpisu lub poświadczonej notarialnie kopii dokumentu poświadczającego zdanie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego,
 6. oryginału, odpisu lub poświadczonej notarialnie kopii dokumentu poświadczającego zdanie egzaminu radcowskiego lub adwokackiego i zatrudnienie przez co najmniej rok na stanowisku asystenta prokuratora lub asystenta sędziego lub wykonywania czynności związanych z tworzeniem lub stosowaniem prawa w urzędach obsługujących organy państwowe lub posiada stopień doktora nauk prawnych,
 7. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego ,
 8. aktualnego zaświadczenia lekarskiego i psychologicznego wydanego na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego  (tj. Dz. U. z 2018r. poz.619 ) stwierdzającego zdolność ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków asesora prokuratury  ( w treści zaświadczeń winno zostać  precyzyjnie wskazane stanowisko, na które kandyduje osoba podlegająca badaniu ),
 9. oświadczenia o posiadaniu wyłącznie obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 10.  oświadczenia, iż kandydat nie był prawomocnie skazany wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo umyślne  ścigane z oskarżenia publicznego,
 11. oświadczenia kandydata czy był  karany za wykroczenia i o toczących się przeciwko niemu postępowaniach w sprawach wykroczenia, w których jest obwinionym,
 12. oświadczenia kandydata, że nie pełnił służby zawodowej, nie pracował lub nie był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art.5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o Instytucie Pamięci Narodowej-Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016r. poz.1575 ze zm.), ani też nie był sędzią, który orzekając uchybił godności urzędu sprzeniewierzając się niezawisłości sędziowskiej, co zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem,
 13. oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego ( kandydaci urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 roku),
 14. oświadczenia zawierającego informację o ewentualnym wcześniejszym ubieganiu się  o mianowanie na stanowisko asesorskie ( ze wskazaniem daty i jednostki prokuratury)
 15. oświadczenia kandydata co do możliwości i warunków rozwiązania stosunku pracy,
 16. kserokopii świadectw pracy,
 17. oświadczenia  dotyczącego ochrony danych osobowych na potrzeby naboru.

Wnioski należy składać osobiście w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, bądź listownie na adres:

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie

ul. Erwina Kruka 12

         10 – 959 Olsztyn,       

W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Dokumenty złożone przez osobę, która zostanie mianowana asesorem Prokuratury Rejonowej w Giżycku zostaną dołączone do jej akt osobowych, zaś dokumenty osobowe w postaci urzędowych odpisów bądź zaświadczeń złożone przez osoby, które nie zostaną zatrudnione zostaną im zwrócone, zaś pozostałe komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od mianowania wybranej osoby asesorem prokuratury.

Data zwołania posiedzenia Kolegium Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, na którym rozpatrywane będą podania o mianowanie na stanowisko asesora podana zostanie do wiadomości w terminie późniejszym.

 

                                                                                 Prokurator Okręgowy

                                                                                      Cezary  Fiertek

 

załączniki:


WSTECZ

Ogłoszenia

21-04-2021

Oferty pracy - PO IV WOS 1111.1.2021 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Bartoszycach

PO IV WOS 1111.1.2021 - dot. konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Bartoszycach

31-03-2021

PR Olsztyn-Północ - PR 1 Ds. 124.2021

Prokuratura Rejonowa Olsztyn – Północ w Olsztynie zawiadamia osoby pokrzywdzone w sprawie sygn. PR 1 Ds. 124.2021

18-03-2021

PO Olsztyn - PO IV WOS 1504.1.2021 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie informuje, iż 04.05.2021r jest dniem wolnym od pracy dla prokuratorów i pracowników administracyjnych wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie oraz prokuraturach rejonowych okręgu olsztyńskiego

PO IV WOS 1504.1.2020 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie informuje, iż 04.05.2021r jest dniem wolnym od pracy dla prokuratorów i pracowników administracyjnych wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie oraz prokuraturach rejonowych okręgu olsztyńskiego

24-02-2021

PR Olsztyn-Północ - PR 2 Ds. 63.2019

Zawiadomienie o przesłaniu aktu oskarżenia - informacja w trybie art. 131 § 2 k. p. k.