Prokuratura Okręgowa w Olsztynie
i podległe prokuratury rejonowe

Przejdź do głównej treści strony Przejdź do zakładki ogłoszeń Przejdź do stopki strony
Baner przedstawiajacy panorame Olsztyna i flage PolskiBaner przedstawiajacy panorame Olsztyna i flage Polski

Prokuratura Okręgowa: ul. Dąbrowszczaków 12, 10-959 Olsztyn Pracujemy: od 7.30 do 15.30 Informacja: (89) 521 54 57 Sekretariat: (89) 521 54 00

Aktualności - Prokuratura Okręgowa w Olsztynie

Oferty pracy - PO IV WOS 1111.2.2019 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej Olsztyn–Północ w Olsztynie

18.02.2019

PO IV WOS 1111.2.2019                                                                                     Olsztyn, dn. 18 lutego 2019r.

 

OGŁOSZENIE

O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

Prokurator Okręgowy w Olsztynie, na podstawie art. 180 § 1 i 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku - Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2017, poz. 1767 z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. 2016, poz. 1838)

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora

w Prokuraturze Rejonowej Olsztyn – Północ w Olsztynie

Oznaczenie konkursu: PO IV WOS 1111.2.2019

Nazwa i adres Prokuratury:

Prokuratura Rejonowa Olsztyn – Północ w Olsztynie  

ul. Emilii Plater 12

10- 959 Olsztyn

Liczba wolnych stanowisk: 1

 

WYMAGANIA OBLIGATORYJNE:

Stosownie do art. 176 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku - Prawo o prokuraturze na stanowisku asystenta prokuratora może być zatrudniony ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył wyższe studia w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce;
 4. ukończył 24 lata.

DODATKOWE POŻĄDANE CECHY, UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJE:

 • doświadczenie w pracy w Prokuraturze, Sądzie, Policji, innych służbach, w tym celnych, skarbowych i kontroli finansowej;
 • znajomość organizacji i funkcjonowania prokuratury oraz pracy biurowej,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy;
 • samodzielność, obowiązkowość, kreatywność,
 • ukończenie studiów prawniczych, aplikacji prokuratorskiej, sędziowskiej lub ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury,
 • ukończenie aplikacji adwokackiej, radcowskiej lub notarialnej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Do zgłoszenia kandydat dołącza:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora;
 2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 6. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
 8. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą jego osoby.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.

      Składane oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Każdy, kto spełnia wymogi i jest zainteresowany podjęciem zatrudnienia w Prokuraturze Rejonowej Olsztyn – Północ w Olsztynie na stanowisku podanym w ofercie może wymagane dokumenty złożyć osobiście w siedzibie Prokuratury Okręgowej  w Olsztynie, bądź przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie do 11 marca 2019 roku na adres:

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie

ul. Dąbrowszczaków 12

10-959 Olsztyn

tel. kont. (089) 521 54 61

ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu (PO IV WOS 1111.2.2019). W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

PRZEBIEG KONKURSU, TERMIN I MIEJSCE JEGO PRZEPROWADZENIA

 1. Konkurs przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Prokuratora  Okręgowego w Olsztynie.
 2. Konkurs składa się z trzech etapów:
 1. wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 2. testu, który obejmuje 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego;
 3. rozmowy kwalifikacyjnej.
 1. II etap konkursu odbędzie się w siedzibie Prokuratury Rejonowej Olsztyn – Południe w Olsztynie, przy ulicy Kopernika 5, zaś III etap konkursu – w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, przy ul. Dąbrowszczaków 12.
 2. Pierwszy etap konkursu rozpocznie się w dniu 18 marca 2019r.
 3. Listy kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu oraz terminy ich przeprowadzenia zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie jednostki i na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Olsztynie oraz Biuletynie Informacji Publicznej, przy czym lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu ogłoszona zostanie nie później niż na 7 dni przed terminem drugiego etapu konkursu.
 4. Lista kandydatów (zawierająca imiona i nazwiska) dopuszczonych do drugiego etapu konkursu jest dostępna przez okres 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia lub udostępnienia.
 5. Do trzeciego etapu konkursu stosuje się odpowiednio pkt 5 i 6.

Pozostałe zasady przebiegu konkursu określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzania konkursu na asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016r., poz. 1838).

INFORMACJE DODATKOWE

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument poświadczający tożsamość.

Na podstawie art. 180 § 5 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017, poz. 1767 z późn. zm.) komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki, może wyłonić rezerwową listę kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób lub rezygnacji kandydata wyłonionego w drodze konkursu.

Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę asystenta prokuratora odbywają staż asystencki w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury, w której są zatrudniani, staż trwa 6 miesięcy. Do czasu ukończenia stażu asystenta prokuratora zatrudnia się na podstawie umowy o pracę na czas określony, z możliwością jej wcześniejszego rozwiązania na dwutygodniowym wypowiedzeniem. Z obowiązku odbycia stażu są zwolnione osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski.

Prawa i obowiązki asystentów prokuratorów regulują przepisy ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017, poz. 1767 z późn. zm.). Oferty odrzucone zostaną zwrócone adresatom w terminie 30 dni od ogłoszenia wyniku konkursu.

                                                                                  

                                                                                PROKURATOR  OKRĘGOWY

 

                                                                                            Cezary  Fiertek

załączniki:

 1. Ogłoszenie
 2. Oferta Pracy zal. 1
 3. Oferta pracy Zal. 2
 4. klauzula

WSTECZ

Ogłoszenia

17-07-2019

Oferty pracy - PO IV WOS 1111.7.2019 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko stażysty w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie

PO IV WOS 1111.7.2019 - dot. konkursu na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie