Prokuratura Okręgowa w Olsztynie
i podległe prokuratury rejonowe

Przejdź do głównej treści strony Przejdź do zakładki ogłoszeń Przejdź do stopki strony
Baner przedstawiajacy panorame Olsztyna i flage PolskiBaner przedstawiajacy panorame Olsztyna i flage Polski

Prokuratura Okręgowa: ul. Dąbrowszczaków 12, 10-959 Olsztyn Pracujemy: od 7.30 do 15.30 Informacja: (89) 521 54 57 Sekretariat: (89) 521 54 00

Aktualności - Prokuratura Okręgowa w Olsztynie

PR Giżycko - Zawiadomienie Prokuratora Rejonowego w Giżycku PR 2 Ds.1034.2019

03.01.2020

„Zawiadomienie Prokuratora Rejonowego w Giżycku  :  Prokuratura Rejonowa w Giżycku działając na podstawie art. 131§2 k.p.k. zawiadamia pokrzywdzonych występujących w postepowaniu Pr 2 Ds. 1034.2019   (uprzednio Pr  2 ds. 1127.2018), z uwagi na ich znaczną liczbę, o tym  że:

W dniu 30 grudnia  2019r. przesłano do Sądu Rejonowego w Giżycku, V Zamiejscowego Wydziału Karnego akt oskarżenia przeciwko:

 1. Dianie A. podejrzanej o czyny z art. 297§1 k.k. i art. 286§1 k.k. i art. 270§1 k.k. i art. 190a§2 k.k. w zw. z art. 12§1 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k.  oraz o czyn z art. 284§2 k.k. w zw. z art. 12§1 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k.
 2. Markowi R. podejrzanemu o czyn  z  art. 297§1 k.k. i art. 286§1 k.k. i art. 270§1 k.k. i art. 190a§2 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. w zw. z art. 12§1 k.k. oraz o czyn z art. 270§1 k.k. w zw. z art. 12§1 k.k.
 3. Robertowi B podejrzanemu o czyn z art. 297§1 k.k. i art. 286§1 k.k. i art. 270§1 k.k. w zw. z art. 64§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. 
 4. Mateuszowi T. podejrzanemu o czyn  z art. 297§1 k.k. i art. 286§1 k.k. i art. 270§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. 
 5. Piotrowi  B. podejrzanemu o czyn z art. 297§1 k.k. i art. 286§1 k.k. i art. 270§1 k.k. w zw. z art. 64§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. 
 6. Kamilowi  O. podejrzanemu o czyn z art. 297§1 k.k. i art. 286§1 k.k. i art. 270§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. 
 7. Mirosławowi A. podejrzanemu o czyn z art. 297§1 k.k. i art. 286§1 k.k. i art. 270§1 k.k. w zw. z art. 64§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. 
 8. Andrzejowi W. podejrzanemu o czyn z art. 297§1 k.k. i art. 286§1 k.k. i art. 270§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. 
 9. Krzysztofowi  H. podejrzanemu o czyn z art. 297§1 k.k. i art. 286§1 k.k. i art. 270§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k.  -
 10. Krzysztofowi Ł- podejrzanemu o czyn z art. 297§1 k.k. i art. 286§1 k.k. i art. 270§1 k.k. w zw. z art. 64§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. 
 11. Karolowi Sz. - podejrzanemu o czyn z art. 297§1 k.k. i art. 286§1 k.k. i art. 270§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. 
 12.  

Pouczenie:Jeżeli nie ma zastosowania art. 46 k.k., sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku, o którym mowa w art. 335 k.p.k., od naprawienia szkody w całości albo w części lub od zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Przepis art. 341 § 3 k.p.k. stosuje się odpowiednio. Uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko wówczas, jeżeli nie sprzeciwi się temu pokrzywdzony, należycie powiadomiony o terminie posiedzenia. Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku od dokonania w nim przez prokuratora wskazanej przez siebie zmiany, zaakceptowanej przez oskarżonego. Postępowania dowodowego nie prowadzi się.

Prokurator, oskarżony i pokrzywdzony mają prawo wziąć udział w posiedzeniu. Zawiadamiając pokrzywdzonego o posiedzeniu poucza się go o możliwości zakończenia postępowania bez przeprowadzenia rozprawy oraz wcześniejszego złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 54 § 1 k.p.k.. Udział podmiotów wskazanych w zdaniu pierwszym w posiedzeniu jest obowiązkowy, jeżeli prezes sądu lub sąd tak zarządzi. Przed uwzględnieniem wniosku, o którym mowa w art. 335 k.p.k., sąd poucza oskarżonego o treści art. 447 § 5 k.p.k..

Sąd, uwzględniając wniosek, skazuje oskarżonego wyrokiem.

Jeżeli sąd uzna, że nie zachodzą podstawy do uwzględnienia wniosku, o którym mowa w art. 335 § 1 k.p.k., zwraca sprawę prokuratorowi. W razie nieuwzględnienia wniosku wskazanego w art. 335 § 2 k.p.k. sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych, a prokurator, w terminie 7 dni od dnia posiedzenia, dokonuje czynności określonych w art. 333 § 1 i 2 k.p.k. W wypadku złożenia przez oskarżonego, któremu zarzucono występek, wniosku, o którym mowa w art. 338a k.p.k., o terminie posiedzenia zawiadamia się strony i pokrzywdzonego, przesyłając im odpis wniosku.

Sąd może uwzględnić wniosek, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte. Uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko wówczas, gdy nie sprzeciwi się temu prokurator. Przepis art. 343 k.p.k. stosuje się odpowiednio. W razie złożenia kolejnego wniosku podlega on rozpoznaniu na rozprawie (art. 343a § 3 k.p.k.).

Pokrzywdzony, do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej, może złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 54 § 1 k.p.k.).

Pokrzywdzony, a także prokurator, może aż do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 Kodeksu karnego (art. 49a k.p.k.).”

Prokuratur Rejonowy
w Giżycku
Grzegorz Ryński


WSTECZ

Ogłoszenia

21-04-2021

Oferty pracy - PO IV WOS 1111.1.2021 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Bartoszycach

PO IV WOS 1111.1.2021 - dot. konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Bartoszycach

31-03-2021

PR Olsztyn-Północ - PR 1 Ds. 124.2021

Prokuratura Rejonowa Olsztyn – Północ w Olsztynie zawiadamia osoby pokrzywdzone w sprawie sygn. PR 1 Ds. 124.2021

18-03-2021

PO Olsztyn - PO IV WOS 1504.1.2021 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie informuje, iż 04.05.2021r jest dniem wolnym od pracy dla prokuratorów i pracowników administracyjnych wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie oraz prokuraturach rejonowych okręgu olsztyńskiego

PO IV WOS 1504.1.2020 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie informuje, iż 04.05.2021r jest dniem wolnym od pracy dla prokuratorów i pracowników administracyjnych wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie oraz prokuraturach rejonowych okręgu olsztyńskiego

24-02-2021

PR Olsztyn-Północ - PR 2 Ds. 63.2019

Zawiadomienie o przesłaniu aktu oskarżenia - informacja w trybie art. 131 § 2 k. p. k.