Prokuratura Okręgowa w Olsztynie i podległe prokuratury rejonowe

Menu

Najnowsze informacje

08-11-2019

PO Olsztyn - PO IV WOS 1504.2.2019 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie informuje, iż dzień 27.12.2019r jest dniem wolnym od pracy

PO IV WOS 1504.2.2019 Prokuratura Okręgowa  w Olsztynie informuje, iż dzień 27.12.2019r jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Olsztynie i podległych jej Prokuratur Rejonowych


23-10-2019

Zamówienia publiczne - Ogłoszenie o darowiźnie


18-10-2019

PO Olsztyn - 25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo

W dn. 17 października 2019 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie skazał 30-letniego Krzysztofa F. na karę 25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo mężczyzny, do którego doszło w nocy 28/29 stycznia 2019r. w Piszu.


11-10-2019

PO Olsztyn - Zarzuty za przyjęcie i wręczenie korzyści majątkowych

W dniu 8 i 9 października 2019 r. Prokurator Okręgowy w Olsztynie przedstawił czterem osobom zarzuty za przyjmowanie i wręczanie korzyści majątkowych.


03-10-2019

PO Olsztyn - Areszt za niebezpieczną jazdę w stanie nietrzeźwości

W dniu 27 września 2019r. Prokurator Rejonowy w Nidzicy skierował do Sądu Rejonowego w Nidzicy wniosek o tymczasowe aresztowanie wobec 51-letniego mężczyzny Leszka O., któremu zarzucono kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości oraz sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym.


30-09-2019

Zamówienia publiczne - PO_VII_WB_233.2.2019 Ogłoszenie o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego


25-09-2019

PO Olsztyn - Wyniki sekcji zwłok mężczyzny z wypadku na jeziorze Kisajno

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie uzyskała z Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku sprawozdanie z oględzin zewnętrznych i sekcji zwłok mężczyzny, który w dniu 18 sierpnia 2019r. uczestniczył w wypadku do jakiego doszło na jeziorze Kisajno.


Przedmiot działalności

Prokuratorzy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury wykonują swe zadania na podstawie ustawy o prokuraturze, szeregu innych ustaw oraz przepisów regulaminu wewnętrznego urzędowania.

W Prokuraturze Okręgowej i we wszystkich prokuraturach rejonowych kierownicy jednostek organizacyjnych dokonują podziału czynności podległych im prokuratorów, określając zakres i rodzaj wykonywanych przez nich zadań, z jednoczesnym wskazaniem czynności zastrzeżonych dla siebie.

Prokuratorzy pełniący funkcje kierownicze odpowiedzialni są za prawidłową i sprawną realizację zadań służbowych w powierzonych im jednostkach i komórkach organizacyjnych. Sprawują ogólne kierownictwo i wykonują wszystkie zadania wynikające z ustawy o prokuraturze oraz rozporządzeń i zarządzeń Prokuratora Generalnego. Reprezentują oni prokuraturę wobec organów państwowych i samorządowych, działających na terenie ich właściwości oraz współdziałają z nimi w zakresie przewidzianym w ustawach. Poza zadaniami związanymi z kierowaniem jednostką sprawują wewnętrzny nadzór służbowy nad czynnościami podległych pracowników oraz podejmują czynności ściśle merytoryczne, związane przede wszystkim z prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych, z uczestnictwem w rozprawach i posiedzeniach sądowych.

Zakres działań Prokuratury Okręgowej w dużej mierze uzależniony jest od dynamiki wzrostu zadań prokuratorskich realizowanych w podległych prokuraturach rejonowych. Działania te polegają przede wszystkim na sprawowaniu nadzoru służbowego i instancyjnego nad czynnościami prokuratorów prokuratur rejonowych i to zarówno z zakresu postępowania przygotowawczego, jak też postępowania sądowego. Prokuratura Okręgowa w Olsztynie prowadzi ponadto szeroką działalność wizytacyjno-lustracyjną, załatwia sprawy kadrowe z całego okręgu, a także sprawy finansowe i gospodarcze. Zajmuje się również szkoleniem całej kadry pracowniczej, w tym prokuratorów, asesorów, aplikantów prokuratorskich, urzędników i osób odbywających staż urzędniczy. Zadania te wchodzą w zakresy działań wyodrębnionych komórek organizacyjnych, wydziałów, czy samodzielnych działów.

W dwóch Wydziałach – I Śledczym i II do Spraw Przestępczości Gospodarczej prowadzone są postępowania przygotowawcze z terenu całego okręgu, w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym i gospodarczym. Są to z reguły śledztwa o najwyższym ciężarze gatunkowym, wielowątkowe, charakteryzujące się wysokim stopniem skomplikowania pod względem ustaleń faktyczno-prawnych.

Do zakresu podstawowych działań Prokuratury Okręgowej należy poza prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych, także uczestnictwo w rozprawach i posiedzeniach sądowych, wnoszenie środków odwoławczych od orzeczeń sądowych, a ponadto zajmowanie się rozległą dziedziną pozakarną, w szczególności cywilistyczną i z postępowania administracyjnego.

Z innych realizowanych zadań należy wymienić udział prokuratorów w postępowaniu wykonawczym, podejmowanie różnorodnych środków prawnych, przewidzianych w ustawach, zmierzających zapobieganiu naruszenia prawa, załatwianie skarg i wniosków, współdziałanie ze środkami masowego przekazu.

Do podstawowych zadań prokuratur rejonowych należy prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami. Stosownie do przepisów ustaw, prokuratorzy wszczynają i prowadzą postępowania przygotowawcze w formie śledztw czy dochodzeń, albo zlecają wszczęcie lub przeprowadzenie postępowania przez inny uprawniony organ, w tym głównie policyjny, sprawując jednocześnie nadzór nad czynnościami organów dochodzeniowych. Także w sprawach, w których Policja, czy inny uprawniony organ, z własnej inicjatywy wszczął śledztwo czy dochodzenie, prokuratorzy podejmują niezbędne czynności nadzorcze. Szereg czynności procesowych podejmowanych w toku postępowania przygotowawczego zastrzeżonych jest przepisami ustaw, do wyłącznej właściwości prokuratora.

Do podstawowych obowiązków prokuratorów sprawujących nadzór nad postępowaniem przygotowawczym, prowadzonym przez inny uprawniony organ, jest zapewnienie sprawnego i zgodnego z przepisami procedury karnej przebiegu tych postępowań. Prokurator, jako kierowniczy organ procesowy w postępowaniu przygotowawczym, czynnie uczestniczy we wszystkich fazach śledztw i dochodzeń i jest odpowiedzialny za ich sprawność oraz merytoryczną jakość. Oznacza to, że zakres prokuratorskich działań na tym podstawowym odcinku pracy oraz stopień obciążenia zadaniami służbowymi, w decydującej mierze zależy od liczby wszczętych i prowadzonych postępowań, przy czym duże znaczenie ma też ciężar gatunkowy, stopień skomplikowania, czy pracochłonność śledztw i dochodzeń. Na równi z zadaniami prokuratorów związanymi z prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych traktowany jest ich udział w postępowaniu sądowym.

W postępowaniu przed sądem, prokuratorzy prokuratur rejonowych podejmują różnorodne czynności służbowe, realizując ustawowe zadania związane z pełnioną funkcją oskarżyciela publicznego. Podejmowane czynności zmierzają przede wszystkim do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa, do wyjaśnienia wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na treść orzeczenia. W tym celu prokuratorzy uczestniczą w rozprawach i posiedzeniach sądowych, składają wnioski co do wymiaru kary i innych rozstrzygnięć, zaskarżają orzeczenia sądowe, które uznają za niesłuszne.

Działalność pozakarna prowadzona zarówno w Prokuraturze Okręgowej, jak też w podległych prokuraturach rejonowych, dotyczy w szczególności spraw cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, gospodarczych oraz postępowania administracyjnego. W sprawach cywilnych prokuratorzy podejmują czynności w granicach zakreślonych przepisami kodeksu postępowania cywilnego, przy czym potrzeba udziału w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych oceniana jest przede wszystkim pod kątem, czy strony mają zapewnioną ochronę prawną oraz czy interes Skarbu Państwa reprezentowany jest przez obowiązaną do tego państwową jednostkę organizacyjną. Natomiast udział prokuratorów w postępowaniu z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego dotyczy w szczególności spraw o odebranie dziecka, o zaprzeczenie ojcostwa lub unieważnienie uznania dziecka, o przysposobienie osoby małoletniej przez cudzoziemca, czy o unieważnienie albo ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa.

W sprawach o roszczenia pracownika ze stosunku pracy lub z zakresu ubezpieczeń społecznych, wystąpienia prokuratorów z odpowiednimi wnioskami do sądu pracy bądź przystąpienie do toczącego się postępowania, mają miejsce w sytuacjach, gdy wskutek rażącego naruszenia prawa narażony został interes pracownika lub grupy pracowników albo sprawa wywołała poruszenie opinii publicznej, bądź ma charakter precedensowy, a ponadto jeżeli pracownik na skutek bezradności czy wyjątkowej sytuacji życiowej nie jest w stanie dochodzić swoich praw. W postępowaniu administracyjnym, bądź innych postępowaniach, w których ustawa przewiduje udział prokuratora, uczestnictwo prokuratorów następuje przede wszystkim wówczas, gdy wymaga tego ochrona praworządności, a zwłaszcza gdy naruszenie prawa lub bezczynność organu narusza interes Rzeczypospolitej Polskiej, podstawowe prawa obywateli lub gdy strona z jakichkolwiek powodów nie jest w stanie chronić swoich praw.

Do istotnych odcinków pracy należy w Prokuraturze Okręgowej i we wszystkich prokuraturach rejonowych przyjmowanie interesantów.