Prokuratura Okręgowa w Olsztynie
i podległe prokuratury rejonowe

Przejdź do głównej treści strony Przejdź do zakładki ogłoszeń Przejdź do stopki strony
Baner przedstawiajacy panorame Olsztyna i flage PolskiBaner przedstawiajacy panorame Olsztyna i flage Polski

Prokuratura Okręgowa: ul. Dąbrowszczaków 12, 10-959 Olsztyn Pracujemy: od 7.30 do 15.30 Informacja: (89) 521 54 57 Sekretariat: (89) 521 54 00

Przedmiot działalności - Prokuratura Okręgowa w Olsztynie

Prokuratorzy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury wykonują swe zadania na podstawie ustawy o prokuraturze, szeregu innych ustaw oraz przepisów regulaminu wewnętrznego urzędowania.

W Prokuraturze Okręgowej i we wszystkich prokuraturach rejonowych kierownicy jednostek organizacyjnych dokonują podziału czynności podległych im prokuratorów, określając zakres i rodzaj wykonywanych przez nich zadań, z jednoczesnym wskazaniem czynności zastrzeżonych dla siebie.

Prokuratorzy pełniący funkcje kierownicze odpowiedzialni są za prawidłową i sprawną realizację zadań służbowych w powierzonych im jednostkach i komórkach organizacyjnych. Sprawują ogólne kierownictwo i wykonują wszystkie zadania wynikające z ustawy o prokuraturze oraz rozporządzeń i zarządzeń Prokuratora Generalnego. Reprezentują oni prokuraturę wobec organów państwowych i samorządowych, działających na terenie ich właściwości oraz współdziałają z nimi w zakresie przewidzianym w ustawach. Poza zadaniami związanymi z kierowaniem jednostką sprawują wewnętrzny nadzór służbowy nad czynnościami podległych pracowników oraz podejmują czynności ściśle merytoryczne, związane przede wszystkim z prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych, z uczestnictwem w rozprawach i posiedzeniach sądowych.

Zakres działań Prokuratury Okręgowej w dużej mierze uzależniony jest od dynamiki wzrostu zadań prokuratorskich realizowanych w podległych prokuraturach rejonowych. Działania te polegają przede wszystkim na sprawowaniu nadzoru służbowego i instancyjnego nad czynnościami prokuratorów prokuratur rejonowych i to zarówno z zakresu postępowania przygotowawczego, jak też postępowania sądowego. Prokuratura Okręgowa w Olsztynie prowadzi ponadto szeroką działalność wizytacyjno-lustracyjną, załatwia sprawy kadrowe z całego okręgu, a także sprawy finansowe i gospodarcze. Zajmuje się również szkoleniem całej kadry pracowniczej, w tym prokuratorów, asesorów, aplikantów prokuratorskich, urzędników i osób odbywających staż urzędniczy. Zadania te wchodzą w zakresy działań wyodrębnionych komórek organizacyjnych, wydziałów, czy samodzielnych działów.

W dwóch Wydziałach – I Śledczym i II do Spraw Przestępczości Gospodarczej prowadzone są postępowania przygotowawcze z terenu całego okręgu, w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym i gospodarczym. Są to z reguły śledztwa o najwyższym ciężarze gatunkowym, wielowątkowe, charakteryzujące się wysokim stopniem skomplikowania pod względem ustaleń faktyczno-prawnych.

Do zakresu podstawowych działań Prokuratury Okręgowej należy poza prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych, także uczestnictwo w rozprawach i posiedzeniach sądowych, wnoszenie środków odwoławczych od orzeczeń sądowych, a ponadto zajmowanie się rozległą dziedziną pozakarną, w szczególności cywilistyczną i z postępowania administracyjnego.

Z innych realizowanych zadań należy wymienić udział prokuratorów w postępowaniu wykonawczym, podejmowanie różnorodnych środków prawnych, przewidzianych w ustawach, zmierzających zapobieganiu naruszenia prawa, załatwianie skarg i wniosków, współdziałanie ze środkami masowego przekazu.

Do podstawowych zadań prokuratur rejonowych należy prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami. Stosownie do przepisów ustaw, prokuratorzy wszczynają i prowadzą postępowania przygotowawcze w formie śledztw czy dochodzeń, albo zlecają wszczęcie lub przeprowadzenie postępowania przez inny uprawniony organ, w tym głównie policyjny, sprawując jednocześnie nadzór nad czynnościami organów dochodzeniowych. Także w sprawach, w których Policja, czy inny uprawniony organ, z własnej inicjatywy wszczął śledztwo czy dochodzenie, prokuratorzy podejmują niezbędne czynności nadzorcze. Szereg czynności procesowych podejmowanych w toku postępowania przygotowawczego zastrzeżonych jest przepisami ustaw, do wyłącznej właściwości prokuratora.

Do podstawowych obowiązków prokuratorów sprawujących nadzór nad postępowaniem przygotowawczym, prowadzonym przez inny uprawniony organ, jest zapewnienie sprawnego i zgodnego z przepisami procedury karnej przebiegu tych postępowań. Prokurator, jako kierowniczy organ procesowy w postępowaniu przygotowawczym, czynnie uczestniczy we wszystkich fazach śledztw i dochodzeń i jest odpowiedzialny za ich sprawność oraz merytoryczną jakość. Oznacza to, że zakres prokuratorskich działań na tym podstawowym odcinku pracy oraz stopień obciążenia zadaniami służbowymi, w decydującej mierze zależy od liczby wszczętych i prowadzonych postępowań, przy czym duże znaczenie ma też ciężar gatunkowy, stopień skomplikowania, czy pracochłonność śledztw i dochodzeń. Na równi z zadaniami prokuratorów związanymi z prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych traktowany jest ich udział w postępowaniu sądowym.

W postępowaniu przed sądem, prokuratorzy prokuratur rejonowych podejmują różnorodne czynności służbowe, realizując ustawowe zadania związane z pełnioną funkcją oskarżyciela publicznego. Podejmowane czynności zmierzają przede wszystkim do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa, do wyjaśnienia wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na treść orzeczenia. W tym celu prokuratorzy uczestniczą w rozprawach i posiedzeniach sądowych, składają wnioski co do wymiaru kary i innych rozstrzygnięć, zaskarżają orzeczenia sądowe, które uznają za niesłuszne.

Działalność pozakarna prowadzona zarówno w Prokuraturze Okręgowej, jak też w podległych prokuraturach rejonowych, dotyczy w szczególności spraw cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, gospodarczych oraz postępowania administracyjnego. W sprawach cywilnych prokuratorzy podejmują czynności w granicach zakreślonych przepisami kodeksu postępowania cywilnego, przy czym potrzeba udziału w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych oceniana jest przede wszystkim pod kątem, czy strony mają zapewnioną ochronę prawną oraz czy interes Skarbu Państwa reprezentowany jest przez obowiązaną do tego państwową jednostkę organizacyjną. Natomiast udział prokuratorów w postępowaniu z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego dotyczy w szczególności spraw o odebranie dziecka, o zaprzeczenie ojcostwa lub unieważnienie uznania dziecka, o przysposobienie osoby małoletniej przez cudzoziemca, czy o unieważnienie albo ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa.

W sprawach o roszczenia pracownika ze stosunku pracy lub z zakresu ubezpieczeń społecznych, wystąpienia prokuratorów z odpowiednimi wnioskami do sądu pracy bądź przystąpienie do toczącego się postępowania, mają miejsce w sytuacjach, gdy wskutek rażącego naruszenia prawa narażony został interes pracownika lub grupy pracowników albo sprawa wywołała poruszenie opinii publicznej, bądź ma charakter precedensowy, a ponadto jeżeli pracownik na skutek bezradności czy wyjątkowej sytuacji życiowej nie jest w stanie dochodzić swoich praw. W postępowaniu administracyjnym, bądź innych postępowaniach, w których ustawa przewiduje udział prokuratora, uczestnictwo prokuratorów następuje przede wszystkim wówczas, gdy wymaga tego ochrona praworządności, a zwłaszcza gdy naruszenie prawa lub bezczynność organu narusza interes Rzeczypospolitej Polskiej, podstawowe prawa obywateli lub gdy strona z jakichkolwiek powodów nie jest w stanie chronić swoich praw.

Do istotnych odcinków pracy należy w Prokuraturze Okręgowej i we wszystkich prokuraturach rejonowych przyjmowanie interesantów.

WSTECZ

Ogłoszenia

21-04-2021

Oferty pracy - PO IV WOS 1111.1.2021 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Bartoszycach

PO IV WOS 1111.1.2021 - dot. konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Bartoszycach

31-03-2021

PR Olsztyn-Północ - PR 1 Ds. 124.2021

Prokuratura Rejonowa Olsztyn – Północ w Olsztynie zawiadamia osoby pokrzywdzone w sprawie sygn. PR 1 Ds. 124.2021

18-03-2021

PO Olsztyn - PO IV WOS 1504.1.2021 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie informuje, iż 04.05.2021r jest dniem wolnym od pracy dla prokuratorów i pracowników administracyjnych wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie oraz prokuraturach rejonowych okręgu olsztyńskiego

PO IV WOS 1504.1.2020 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie informuje, iż 04.05.2021r jest dniem wolnym od pracy dla prokuratorów i pracowników administracyjnych wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie oraz prokuraturach rejonowych okręgu olsztyńskiego

24-02-2021

PR Olsztyn-Północ - PR 2 Ds. 63.2019

Zawiadomienie o przesłaniu aktu oskarżenia - informacja w trybie art. 131 § 2 k. p. k.