Ogłoszenie nr 61630 - 2017 z dnia 2017-04-07 r.
Olsztyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 51426-2017
Data: 24/03/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Prokuratura Okręgowa w Olsztynie, Krajowy numer identyfikacyjny 37100000, ul. ul. Dąbrowszczaków  12, 10959   Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. (089) 52 15 457, e-mail jacek@po-olsztyn.internetdsl.pl, faks (089) 52 15 401.
Adres strony internetowej (url): www.olsztyn.po.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 11/04/2017, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 13/04/2017, godzina: 10:00